ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การใช้งานระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (เพิ่มเติม) : รอบที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.)
สมัครภายในวันที่
6/9/2560 16:30:00
วันที่ประกาศ
27/6/2560 10:19:40
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาว จิราภรณ์ แตงทอง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 11/7/2560 14:37:18 ทั่วไป
2 นางสาว ขวัญจิตร ชัยมงคลนุกูล
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 11/7/2560 14:45:06 ทั่วไป
3 นางสาว ประทานพร กัลยา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 28/6/2560 10:20:17 ทั่วไป
4 นางสาว กาญจนา อภินันท์อวยพร
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/6/2560 16:52:33 ทั่วไป
5 นางสาว แสงระวี สุขีธรรม
นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27/6/2560 16:26:08 ทั่วไป
6 นาย สุรพล พรมกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 16:19:36 ทั่วไป
7 นางสาว จารุวรรณ ประวันเน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 16:16:29 ทั่วไป
8 บัณฑิต บุญขาว
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 16:12:28 ทั่วไป
9 นาย ชินวัชร นิลเนตร
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 15:56:13 ทั่วไป
10 นาย ต้อง พันธ์งาม
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 15:49:59 ทั่วไป
11 นางสาว สุชาดา ทองซ้อนกลีบ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 27/6/2560 15:49:44 ทั่วไป
12 นาย มานิตย์ อรรคชาติ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 15:30:50 ทั่วไป
13 นางสาว นาลิวัน หีมเห็ม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 14:43:41 มุสลิม
14 นางสาว อารีนี มะลี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 14:37:45 มุสลิม
15 นาย จิราวัฒน์ รอดแช่ม
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 14:35:05 ทั่วไป
16 นางสาว จริยา แสงเพ็ชร
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 14:30:25 ทั่วไป
17 นางสาว ชญานิน วังซ้าย
ผู้ประสานหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27/6/2560 14:24:12 ทั่วไป
18 นางสาว นิศาชล ยุวนะเตมีย์
ผู้ประสานหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27/6/2560 14:12:19 ทั่วไป
19 นาย วิมล มิระสิงห์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 13:59:47 ทั่วไป
20 นาย วิศรุต พิพิธกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 13:46:51 ทั่วไป
21 นาย ณัฐพล พ่อค้าช้าง
ผู้ใช้ทั่วไป ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 27/6/2560 13:42:18 ทั่วไป
22 นาย วรรณะ วัชรโยธินกุล
นักวิจัย ตำรวจภูธรภาค 3 หน่วยงานอิสระของรัฐ 27/6/2560 13:37:46 ทั่วไป
23 นาย ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร
นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 27/6/2560 13:31:08 ทั่วไป
24 นางสาว ศิริลักษณ์ เตชะสืบ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 27/6/2560 13:24:14 ทั่วไป
25 นางสาว พัชราภรณ์ เมืองสุวรรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 27/6/2560 13:20:57 ทั่วไป
26 นางสาว ปาริชาติ บ่อคุ้ม
นักวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27/6/2560 12:49:49 ทั่วไป
27 พรพิมล วรดิถี
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 12:05:16 ทั่วไป
28 นางสาว นลินทิพย์ เพิ่มยินดี
ผู้ใช้ทั่วไป สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 12:05:03 ทั่วไป
29 นางสาว วิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/6/2560 11:58:02 ทั่วไป
30 นางสาว อินทิรา พันธาสุ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27/6/2560 11:55:20 ทั่วไป
31 นางสาว รอฮานา ดาคาเฮง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:54:16 มุสลิม
32 นาย สิริพงศ์ พิทักษ์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:33:14 ทั่วไป
33 นางสาว รุ่งกานต์ อินทวงศ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:12:27 ทั่วไป
34 นาง สุพัตรา จันทร์รอด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:05:56 ทั่วไป
35 นางสาว นวินดา ณ นคร
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/6/2560 11:05:16 ทั่วไป
36 นาง อัญชนา แก้วเฉย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/6/2560 10:49:41 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*