ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ
ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ
ลืมรหัสผ่าน
เปลี่ยน Email ที่ระบุในระบบ
ตรวจสอบเอกสารโครงการ
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ NRMS
คู่มือการใช้งานระบบ NRMS
คู่มือ NRMS Web Service
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey
วีดีโอสอนการใช้งานระบบ NRMS
ขั้นตอนการตอบคำถาม/ดำเนินการ
ค้นหาโครงการวิจัย
FAQ เสนอขอฯ ปี 2562
   
 
รองรับการใช้งาน และแสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Google Chrome
 
ประกาศข่าว
 
ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องทะเลไทยไร้ขยะ ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจั... [31 กรกฎาคม 2561]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “Cutting Edge Technology Research Topics” ในงาน “มหกรรมงาน... [1 สิงหาคม 2561]
การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ... [6 สิงหาคม 2561]
การขอรับรหัส DOI ผ่านระบบ NRMS... [6 กรกฎาคม 2561]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562... [2 กรกฎาคม 2561]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562... [21 มิถุนายน 2561]
ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 แผนงานบูรณาการวิจั... [21 มิถุนายน 2561]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562... [18 มิถุนายน 2561]
อ่านทั้งหมด...
 
ทุนที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย/โครงการวิจัย
ทุนวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล และท้าทายไทย : ปีงบประมาณ 2561
ทะเลไทยไร้ขยะ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
1 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุน วช. : ปีงบประมาณ 2562
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 5 กันยายน 2561
กองการต่างประเทศ (กกต.)
 
สารสนเทศจากระบบ

จำนวนนักวิจัยในระบบ NRMS จำแนกตามสังกัดหน่วยงาน

จำนวนนักวิจัยที่มีการดำเนินงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

สัดส่วนจำนวนนักวิจัย จำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ISCED

 
สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

จำนวนนักวิจัย จำแนกตาม OECD

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสวัสดิการ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

คำแนะนำ : กรุณาเปิดใช้งานระบบ NRMS ด้วยเบราว์เซอร์ "chrome"
รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่ความละเอียด 1024 x 768 px ขึ้นไป  
 
 
 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
e-mail : nrms@nrct.go.th