สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 -579 1370 - 9 ต่อ 607, 608, 611
โทรสาร : 0-2940-6501 หรือ 0-2579-0593
อีเมล : nrms@nrct.go.th