สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 -579 1370 - 9 ต่อ 607, 608, 611
โทรสาร : 0-2940-6501 หรือ 0-2579-0593
อีเมล : nrms@nrct.go.th

ติดต่อแหล่งทุน

ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
โทรศัพท์ 02 -579 1370 - 9 ต่อ 412, 413, 418
โทรสาร 0 2940 5495
อีเมล : project.parb@nrct.go.th
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
โทรศัพท์ : 02 -579 1370 - 9
ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424
อีเมล : analyze.parb@nrct.go.th