สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 -579 1370 - 9 ต่อ 607, 608, 611
โทรสาร : 0-2940-6501 หรือ 0-2579-0593
อีเมล : nrms@nrct.go.th

ติดต่อแหล่งทุน

ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
โทรศัพท์ 02 -579 1370 - 9 ต่อ 412, 413, 418
โทรสาร 0 2940 5495
อีเมล : project.parb@nrct.go.th

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
โทรศัพท์ : 02 -579 1370 - 9
ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424
อีเมล : analyze.parb@nrct.go.th

ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)
โทรศัพท์ : 0 2579 1370-9 ต่อ 406 - 408, 418
โทรสาร : 0 2940 5495
อีเมล : graduate.nrct@nrct.go.th

ทุนส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 405
อีเมล : darinporn.j@nrct.go.th

ทุนจัดการความรู้
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 516, 517, 518, 519, 524
โทรสาร : 0 2579 0109