ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เนื้อความ :

       ด้วย สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม    โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และให้เป็นไปตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  2. หน่วยงานที่ได้จัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ NRMS เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม - 15 ตุลาคม 2559 แล้ว สามารถทบทวนเป้าหมาย งบประมาณและรายละเอียดอื่นๆ ให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS  อีกครั้งหนึ่ง  
  3. ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1-2 ผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤศจิกายน 2559
      กรุณาจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน พร้อมแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บวน. - 1) ที่พิมพ์จากระบบ NRMS และส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559


เจ้าภาพแผนงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วช. และ สวทน.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 0-2561-2445 ต่อ 404, 405 (เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณรัชนิช/ชนิดา)


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_หนังสือแจ้งหน่วยงาน61.pdf
2_แผนบูรณาการส่งเสริมการวิจัยปี 2561 (14.11.59).pdf
3_คำอธิบายเพิ่มเติม 61 (14.11.59).pdf
4_คำจำกัดความ อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหม.pdf
5_คู่มือ การจัดทำงบบูรณาการปี 2561.docx
ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 4 พ.ย.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ก.พ.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,095 ครั้ง