ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การทบทวนการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เนื้อความ :

               ตามที่ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS) นั้น

               ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักขอแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่มีการกลั่นกรองงบประมาณเบื้องต้นรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  และขอความร่วมมือหน่วยงานให้ดำเนินการ ดังนี้

               1.ทบทวนการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ตามกรอบวงเงินเบื้องต้น ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำคำของบประมาณไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้ง

               2.นำส่งข้อมูลข้อเสนอการวิจัยที่ทบทวนแล้ว ผ่านระบบ NRMS  โดยสามารถลงระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ธันวาคม ๒๕๕๙

               สำหรับรายละเอียดในข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็มรายโครงการของแต่ละเป้าหมายสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากไฟล์ที่แนบด้านล่าง


 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_ครุฑนำส่งหน่วยงาน.pdf
2_สิ่งที่ส่งมาด้วย 2แผนแม่บทบูรณาการส่งเสริมการวิจัย 2561.pdf
3_สิ่งที่ส่งมาด้วย 3(ประเด็นสำคัญ).pdf
4_สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 Hard copy.pdf
แบบฟอร์มสำหรับเป้าหมายที่ 1 และ 4.docx
แบบฟอร์มสำหรับเป้าหมายที่ 2 และ 3 (สำหรับโครงการวิจัย).docx
แบบฟอร์มสำหรับเป้าหมายที่ 2 และ 3 (สำหรับแผนงานวิจัย).docx
ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 2 ธ.ค.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ก.พ.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 9,336 ครั้ง