ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ : ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำหรับนักวิจัย

รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย และ (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation)

              ต่อมาใน ปี ๒๕๕๙  วช. ได้ปรับปรุงระบบ NRMS เพื่อรองรับการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำเข้าข้อมูลและผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของงบประมาณวิจัยและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระบบ NRMS

              ดังนั้น เพื่อให้น่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
21 ธันวาคม 2559 (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
16/12/2559 23:59:00
วันที่ประกาศ
22/11/2559 13:27:36
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายปรีชา ชื่นชมภู
ชาย ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 22/11/2559 17:31:09 ทั่วไป
2 นางสาวรุ่งนภา จุลศักดิ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 10:46:56 ทั่วไป
3 นางสาวภูวดี ตู้จินดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 14:45:13 ทั่วไป
4 นางสาวณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 14:49:04 ทั่วไป
5 นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 14:51:25 ทั่วไป
6 นางสาวธนิษฐา ภูลวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 14:55:40 ทั่วไป
7 นางนิชาภา บัวสุวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 14:56:03 ทั่วไป
8 นางจริยาวดี ศิริจันทรา
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 14:57:39 ทั่วไป
9 นายพัทธณากรณ์ วงศ์สีดา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 15:04:19 ทั่วไป
10 นางสาวเนตรนภา สุภนาม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 15:27:23 ทั่วไป
11 นางสาวหนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 15:32:29 ทั่วไป
12 นางสาวโอบเอื้อ อิ่มวิทยา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 15:52:03 ทั่วไป
13 นางสาวชุติมา เติมสุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 16:05:52 ทั่วไป
14 นางสุมาลี นิลพฤกษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 16:09:00 ทั่วไป
15 ศันศนีย์ บุญสาลี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 16:22:37 ทั่วไป
16 นางสาวอังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 16:26:24 ทั่วไป
17 นางสาวเกื้อกูล จันทร์รัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 16:33:26 ทั่วไป
18 นางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/11/2559 8:41:36 ทั่วไป
19 เอกรัฐ มีชูวาศ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/11/2559 8:50:22 ทั่วไป
20 นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/11/2559 10:01:00 ทั่วไป
21 นายสิทธ์ ใจสงฆ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/11/2559 13:22:27 ทั่วไป
22 นางสุกัญญา อรัญมิตร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/11/2559 13:47:59 ทั่วไป
23 นายพรชัย วงศ์วาสนา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 24/11/2559 17:22:07 ทั่วไป
24 นายภีมพจน์ น้อบชอบพิทักษ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 25/11/2559 11:16:00 ทั่วไป
25 นางสาวดวงฤทัย แสแสงสีรุ้ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25/11/2559 13:26:41 ทั่วไป
26 นายวิพัฒน์ กล้ายุทธ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 25/11/2559 13:47:37 ทั่วไป
27 นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 25/11/2559 15:32:53 ทั่วไป
28 นางสาวพัชรานีย์ วิชัยวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 26/11/2559 7:48:11 ทั่วไป
29 นายภูริตพัชร์ นันทสิทธฺ์อังกูร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 27/11/2559 7:34:08 ทั่วไป
30 นายวรรณะ วัชรโยธินกุล
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 27/11/2559 7:36:04 ทั่วไป
31 นางสาวเนตติกานต์ แก้วขอมดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/11/2559 9:41:07 ทั่วไป
32 นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 28/11/2559 10:06:30 ทั่วไป
33 นางสาวพรนภา จูเปีย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/11/2559 10:23:58 ทั่วไป
34 นางสาวสุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/11/2559 10:46:45 ทั่วไป
35 นางสาวเสาวณีย์ ทิพอุต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 28/11/2559 11:55:28 ทั่วไป
36 นายปิยะ ทรัพย์ทวี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 15/12/2559 15:57:46 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*