ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ : ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย)

รายละเอียด

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย และ (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation)

              ต่อมาใน ปี ๒๕๕๙  วช. ได้ปรับปรุงระบบ NRMS เพื่อรองรับการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำเข้าข้อมูลและผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของงบประมาณวิจัยและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระบบ NRMS

              ดังนั้น เพื่อให้น่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
19 มกราคม 2560 (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
42
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
13/1/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
22/11/2559 14:04:22
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
42 (สูงสุด 42 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 42 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 22/11/2559 14:34:47 ทั่วไป
2 นางสาวปาริชาติ บ่อคุ้ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22/11/2559 14:36:46 ทั่วไป
3 นางอัญชนา แก้วเฉย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/11/2559 14:47:01 ทั่วไป
4 นางสาวศรีสุดา ประโยชน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/11/2559 14:48:40 ทั่วไป
5 นางสาวจิราภรณ์ เพียซ้าย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/11/2559 14:51:11 ทั่วไป
6 นางสาวเพ็ญโสม เพ็งสมบัติ
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 22/11/2559 14:52:09 ทั่วไป
7 นางนริศา มัณฑางกูร
แจ้งยกเลิก หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 22/11/2559 14:53:26 ทั่วไป
8 นางสาวศิริประภา จงแพทย์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 22/11/2559 14:55:29 ทั่วไป
9 นางสาวชญานิน วังซ้าย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 22/11/2559 15:12:00 ทั่วไป
10 นางสาวเกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 22/11/2559 15:34:45 ทั่วไป
11 นางธัชนันท์ แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 22/11/2559 15:35:03 ทั่วไป
12 นางสาวจารีย์ภรณ์ ลาภักดิ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 22/11/2559 15:53:42 ทั่วไป
13 นางสาววิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/11/2559 15:57:24 ทั่วไป
14 นางสาวสลีลา สวัสดิ์คุ้ม
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 22/11/2559 15:58:09 ทั่วไป
15 นางสาวพลอยปภัส วิสุทธารมณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 22/11/2559 16:22:23 ทั่วไป
16 นางพวงพร ศรีสมบูรณ์
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 22/11/2559 16:28:49 ทั่วไป
17 นางสาวชญาดา วรรณะลี
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 22/11/2559 16:36:01 ทั่วไป
18 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 22/11/2559 16:38:53 มังสวิรัติ
19 นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 22/11/2559 18:56:08 ทั่วไป
20 นายนราชัย แซ่อึง
ชาย แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 23/11/2559 8:44:58 ทั่วไป
21 นางสาวนันทพัชร์ มีวิธีธนาตย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/11/2559 8:59:42 ทั่วไป
22 นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 9:04:14 ทั่วไป
23 นางสาวสุนิสา แสงคำ
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/11/2559 9:06:20 ทั่วไป
24 นางพิมพ์ชนก แจกซ้าย
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/11/2559 9:10:23 ทั่วไป
25 นางสุภาพรรณ อินลักษณะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 9:16:19 ทั่วไป
26 นางสาวธิติญา เชือนไธสง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 9:17:00 ทั่วไป
27 นางสาวจิรศรี อนวัชกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 9:43:10 ทั่วไป
28 นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูผล
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/11/2559 9:45:05 ทั่วไป
29 นางสาวปณิตา สอาดเรือง
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กระทรวงยุติธรรม 23/11/2559 9:58:32 ทั่วไป
30 นางสาวเกศสุนีย์ แสงศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 10:34:13 ทั่วไป
31 นางสรวงสรรค์ ทาเวียง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 10:46:48 ทั่วไป
32 นายนิรัตน์ ภูทัดหมาก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23/11/2559 10:51:36 ทั่วไป
33 นางจิราวรรณ ถูกจิตร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 11:38:31 ทั่วไป
34 นายสราวุธ ทัตพงศาสิริ
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 23/11/2559 13:29:14 ทั่วไป
35 นายจิตรภานุ อินทวงศ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 5/1/2560 13:45:10 ทั่วไป
36 นายพรชัย วงศ์วาสนา
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 5/1/2560 13:58:39 ทั่วไป
37 นางสุรัสวฎี อัคนิพัชร
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/1/2560 10:21:30 ทั่วไป
38 นางสาวสุวรรณา สอนเขียว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11/1/2560 10:35:49 ทั่วไป
39 นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ 11/1/2560 11:31:41 ทั่วไป
40 นางสาวปทุมทิพย์ สังขพันธุ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 11/1/2560 15:32:00 ทั่วไป
41 นางสาวชนกพร คำมูล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 11/1/2560 15:48:59 ทั่วไป
42 นางสาวสุวิภา แสงพันธุ์ตา
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 11/1/2560 16:05:40 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*