ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ : ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (สำหรับนักวิจัย)

รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย และ (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation)

              ต่อมาใน ปี ๒๕๕๙  วช. ได้ปรับปรุงระบบ NRMS เพื่อรองรับการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำเข้าข้อมูลและผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของงบประมาณวิจัยและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระบบ NRMS

              ดังนั้น เพื่อให้น่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
23 กุมภาพันธ์ 2560 (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
39
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
2/3/2560 16:30:00
วันที่ประกาศ
22/11/2559 14:13:08
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
39 (สูงสุด 39 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 39 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวภัสอาภา ธีรวุฒิชูวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 22/11/2559 16:52:58 ทั่วไป
2 นางสาวภัคพดี อยู่คงดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 23/11/2559 10:59:21 ทั่วไป
3 นางสาวรัฐชิตา พิมพ์บึง
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 11:13:59 ทั่วไป
4 นางสาวจุฑามาศ วิวัฒนสราญรมย์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 11:16:28 ทั่วไป
5 นางสาวกาหลง อุ่ยยะเสถียร
ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ใช้ทั่วไป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 12:30:16 ทั่วไป
6 นายภาณุวัฒน์ แดงสูงเนิน
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 15:17:59 ทั่วไป
7 นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 15:30:45 ทั่วไป
8 นางสาวศิรินารถ ปรีชา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/11/2559 15:48:06 ทั่วไป
9 นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของศาล 24/11/2559 16:02:06 ทั่วไป
10 นายธีระเดช คุรุวุฒิ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24/11/2559 16:13:59 ทั่วไป
11 นางสาวศุภนันท์ บุญอากาศ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24/11/2559 16:29:25 ทั่วไป
12 นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของศาล 24/11/2559 16:30:09 ทั่วไป
13 นายชวลิต สุขขี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24/11/2559 16:41:40 ทั่วไป
14 นายโอวาท ยิ่งลาภ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/11/2559 17:28:14 ทั่วไป
15 นางสาวธารทิพย์ ขนาบศักดิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 24/11/2559 18:13:41 ทั่วไป
16 นายวิศรุต สื่อสุวรรณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 24/11/2559 18:14:11 ทั่วไป
17 นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 25/11/2559 10:50:08 ทั่วไป
18 นางสาวนพวรรณ เหมือนมี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25/11/2559 10:57:42 ทั่วไป
19 นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/11/2559 15:13:09 ทั่วไป
20 นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/11/2559 15:15:58 ทั่วไป
21 นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/11/2559 15:22:54 ทั่วไป
22 นางสาวจณิศรา ฤดีอเนกสิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 25/11/2559 15:22:55 ทั่วไป
23 นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 25/11/2559 16:36:58 ทั่วไป
24 นางสาวมาฆมาส สุทธาชีพ
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 25/11/2559 19:02:03 ทั่วไป
25 นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/11/2559 9:43:03 ทั่วไป
26 นางสาววาสนา พรมนิล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/11/2559 11:27:16 ทั่วไป
27 นางสาวสุนิสา บุญมารักษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/11/2559 11:29:11 ทั่วไป
28 นางสาววิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 27/11/2559 16:09:53 ทั่วไป
29 นางวันนา คุณัมพรานนท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28/11/2559 9:54:09 ทั่วไป
30 นายจำรัส กาญจนไพบูลย์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 28/11/2559 10:02:55 ทั่วไป
31 นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 28/11/2559 11:48:35 มุสลิม
32 นางสาวรุ่งทิพย์ ป้องนุ่น
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 28/11/2559 11:51:44 ทั่วไป
33 นางสาวฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 5/2/2560 17:54:39 ทั่วไป
34 นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16/2/2560 9:41:25 ทั่วไป
35 นางสาวเพ็ญศรี เมืองเยาว์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/2/2560 17:22:11 ทั่วไป
36 นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/2/2560 17:24:19 ทั่วไป
37 นางสาวกนกรัตน์ ขานสันเทียะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22/2/2560 14:39:13 ทั่วไป
38 นางสาวมนทกานติ์ เอี่ยมแก้ว
หญิง Walk-in นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/3/2560 10:32:20 ทั่วไป
39 นายวีระเกียรติ สหวรเมธี
ชาย Walk-in นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 2/3/2560 11:24:07 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*