ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๑ : ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย)

รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย และ (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation)

              ต่อมาใน ปี ๒๕๕๙  วช. ได้ปรับปรุงระบบ NRMS เพื่อรองรับการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำเข้าข้อมูลและผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของงบประมาณวิจัยและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระบบ NRMS

              ดังนั้น เพื่อให้น่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
23 มีนาคม 2560 (ลงทะเบียนเวลา 8:30 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
40
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
22/3/2560 17:30:00
วันที่ประกาศ
22/11/2559 14:16:47
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
40 (สูงสุด 40 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 40 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาว วรรณพัชร โคสันเทียะ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 22/11/2559 14:44:46 ทั่วไป
2 นาย สุวิทย์ ศรีแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 22/11/2559 14:48:03 ทั่วไป
3 นางสาว รุ่งระวี กิ่งสวัสดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22/11/2559 15:08:27 ทั่วไป
4 นางสาว พีรพร นิคมชัยประเสริฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22/11/2559 15:10:16 ทั่วไป
5 นางสาว อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22/11/2559 15:58:26 ทั่วไป
6 นางสาว ภควรรณ วรรณวัติ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 9:07:05 ทั่วไป
7 นางสาว อรอุมา เป้าประจำเมือง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 9:09:57 ทั่วไป
8 นางสาว อรพรรณ พรหมธนพันธ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 9:26:40 ทั่วไป
9 นางสาว เกตุวดี เครือวัลย์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 9:27:19 ทั่วไป
10 นางสาว วิศณี อ่วมแจ้ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 9:51:49 ทั่วไป
11 นางสาว ดนยา คล้ายมาลา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 11:14:44 ทั่วไป
12 นางสาว วิยวรรณ บุญทัน
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 11:21:51 ทั่วไป
13 นางสาว สุดาพร อาจหาญ
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 11:25:42 ทั่วไป
14 นาย ภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 11:38:57 ทั่วไป
15 นางสาว นริศรา ปานดอน
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 11:45:06 ทั่วไป
16 นาย ปรีดา ท้วมยิ้ม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23/11/2559 13:32:00 ทั่วไป
17 นาย นราธิป ถาวรประเสริฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 13:41:35 ทั่วไป
18 นางสาว วรกร อินคง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 13:44:59 ทั่วไป
19 นางสาว วิไลวรรณ บัวปลั่ง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23/11/2559 13:49:43 ทั่วไป
20 นางสาว มนทรัตม์ บูรณะหิรัญ
นักวิจัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 13:56:25 ทั่วไป
21 นางสาว จตุรภรณ์ ลีนานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/11/2559 14:06:50 ทั่วไป
22 นางสาว น้ำฝน ทีโคกกรวด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 14:37:11 ทั่วไป
23 นางสาว สุพัตรา ถนอมกลิ่น
ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/11/2559 15:21:25 ทั่วไป
24 นางสาว อรนิตย์ เรือนคำ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 15:29:06 ทั่วไป
25 นางสาว อาภาภรณ์ สูนพรหม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 23/11/2559 15:31:01 ทั่วไป
26 นาย ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 23/11/2559 16:00:44 ทั่วไป
27 นางสาว วลัยพรรณ ชัยบูรณะวิทย์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 23/11/2559 16:10:45 ทั่วไป
28 นาย ปรัชญา แตรสังข์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/11/2559 8:20:16 ทั่วไป
29 นางสาว รัตน์ชนก จันทร์ขาว
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/11/2559 9:03:37 ทั่วไป
30 นางสาว แสงจันทร์ มาน้อย
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานของรัฐสภา 24/11/2559 9:35:23 ทั่วไป
31 นางสาว รินรดา วงษ์ศรีเผือก
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานของรัฐสภา 24/11/2559 9:38:37 ทั่วไป
32 นาย พิทักษ์พงศ์ กิตติโสภณ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 24/11/2559 10:51:15 ทั่วไป
33 นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/11/2559 11:28:43 ทั่วไป
34 นาย สุริยน วงศ์สุจริต
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 24/11/2559 12:24:38 ทั่วไป
35 นาย ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 24/11/2559 12:24:58 ทั่วไป
36 นาง พรประภา ซ้อนสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 13/3/2560 10:18:52 ทั่วไป
37 นาย ปรีชา ขำคำ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/3/2560 15:06:45 ทั่วไป
38 นางสาว ปาจรีย์ คล้ายสุขโข
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/3/2560 16:24:08 ทั่วไป
39 นางสาว พีระนันท์ บูรณะโสภณ
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 22/3/2560 16:49:55 ทั่วไป
40 นาย สมศักดิ์ แท่นมณี
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 22/3/2560 16:50:29 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*