ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ : ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำหรับนักวิจัย
รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

              เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนเวลา ๘:๓๐ น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
37
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
14/5/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
7/4/2560 11:12:20
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 37 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย สัณฑวัฒน์ สุขรังษี
นักวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 11/4/2560 12:45:55 ทั่วไป
2 นางสาว เมทิกา พ่วงแสง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 13:39:24 ทั่วไป
3 นางสาว สุชิรา นวลกำแหง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 14:10:30 ทั่วไป
4 นางสาว ชลิดา แย้มศรีสุข
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 14:32:34 ทั่วไป
5 นางสาว อณิษฐา หาญภักดีนิยม
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 14:41:58 ทั่วไป
6 นาย ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 20:39:02 ทั่วไป
7 นาย นัฐพล น้อยคำเมือง
นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12/4/2560 10:53:39 ทั่วไป
8 นาย ทรงฤทธิ์ ตันชัชวาล
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 11:58:34 ทั่วไป
9 นางสาว เศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 12:42:17 ทั่วไป
10 นาย สุรวุฒิ พวงมาลี
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 13:43:50 ทั่วไป
11 จารวี เล็กสุขศรี
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 13:48:44 ทั่วไป
12 นางสาว ฐิตารินีย์ สุโรพันธ์
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 14:07:13 ทั่วไป
13 นางสาว กรองทิพย์ เติมเกาะ
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 14:46:12 ทั่วไป
14 นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองขำ
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 14:52:39 ทั่วไป
15 นางสาว สมจิตร์ เนียมสกุล
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 12/4/2560 15:11:51 ทั่วไป
16 นาย ทรงธรรม สว่างนพ
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 15:19:31 ทั่วไป
17 นางสาว อรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 16:12:15 ทั่วไป
18 นางสาว ปทิตตา แก้วคำลา
ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 16:21:24 ทั่วไป
19 นางสาว วลัย คลี่ฉายา
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 18:18:58 ทั่วไป
20 นางสาว สิริรัตน์ จงฤทธิพร
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 18:27:33 ทั่วไป
21 นางสาว วันวิสาข์ ยวงใย
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 19:53:23 ทั่วไป
22 นางสาว สุทธินี สีสังข์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 20:00:35 ทั่วไป
23 นาง จารุวรรณ สุพรรณพยัคฆ์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 21:13:09 ทั่วไป
24 นาง นุชนาถ มีนาสันติรักษ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 21:22:04 ทั่วไป
25 นาง กาญจนา มูลอาจ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 14/4/2560 10:18:05 ทั่วไป
26 นาง นิชาภา บัวสุวรรณ
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 10:03:44 ทั่วไป
27 นาย เอกชัย เรืองดำ
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 10:14:25 ทั่วไป
28 นาง อรสา วงศ์คำ
นักวิจัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 10:17:32 ทั่วไป
29 นาย ธีรพิชญ์ จิตงามประเสริฐ
นักวิจัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 10:19:52 ทั่วไป
30 นางสาว เนตรนภา สุภนาม
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 10:45:38 ทั่วไป
31 นางสาว เนตติกานต์ แก้วขอมดี
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 10:48:37 ทั่วไป
32 นางสาว ญาณี นาแถมพลอย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 11:11:33 ทั่วไป
33 นาย บุญเลิศ แซ่อึ้ง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 11:14:38 ทั่วไป
34 นาย ศุภชาติ เม่นประเสริฐ
นักวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19/4/2560 9:28:56 ทั่วไป
35 นางสาว ประภาพร กล่ำโทก
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19/4/2560 10:32:58 ทั่วไป
36 นางสาว พัชราภรณ์ ทองปานดี
นักวิจัย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของศาล 26/4/2560 14:25:34 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*