ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ : ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประสานหน่วยงานและผู้บริหารงานวิจัย
รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

              เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนเวลา ๘:๓๐ น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
40
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
12/6/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
7/4/2560 13:28:06
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 40 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย อนันต์ แก้วตาติ๊บ
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ 10/4/2560 13:05:14 ทั่วไป
2 นางสาว ทิพย์วัลย์ ศรีพรม
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ 10/4/2560 13:24:51 ทั่วไป
3 นาย ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 10/4/2560 15:34:20 ทั่วไป
4 นางสาว สุดารัตน์ สุขีธรรม
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 10/4/2560 16:11:47 ทั่วไป
5 นางสาว กรองแก้ว คงกะพันธ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 10/4/2560 16:11:50 ทั่วไป
6 นาง ธัชนันท์ แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 11/4/2560 10:11:33 ทั่วไป
7 นางสาว วิศณี อ่วมแจ้ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 10:51:27 ทั่วไป
8 นางสาว ศรีสุดา ประโยชน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/4/2560 10:52:25 ทั่วไป
9 นาย สุทัศนัยน์ ขอมธิดา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:03:43 ทั่วไป
10 นาย อนุพันธ์ สุทธิมาร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:10:44 ทั่วไป
11 นางสาว ชุติมา ธีรสุวรรณ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:17:17 ทั่วไป
12 นางสาว พรทิพย์ เรืองปราชญ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:18:09 มุสลิม
13 นางสาว ฐิติมา ธาราวุฒิ
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11/4/2560 11:19:27 ทั่วไป
14 นาย ณรินทร์ บุญทวี
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11/4/2560 11:21:58 ทั่วไป
15 นาย อานัตต์ ปิ่นทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:22:55 ทั่วไป
16 นางสาว เกษชล ก้องสุขิตกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:32:52 ทั่วไป
17 นางสาว ประทานพร กัลยา
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:34:34 ทั่วไป
18 นาย ถกล สรรเสริญชูโชติ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11/4/2560 12:10:32 ทั่วไป
19 นาย จีระศักดิ์ จันทลิฬา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11/4/2560 12:14:14 ทั่วไป
20 นางสาว เพ็ญโสม เพ็งสมบัติ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 12:20:58 ทั่วไป
21 นางสาว สุมาลา นันบุญ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 12:25:34 ทั่วไป
22 นางสาว วรกร อินคง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/4/2560 13:07:31 ทั่วไป
23 นางสาว พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 13:20:28 ทั่วไป
24 นางสาว วิสุตา วรรณห้วย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 13:21:26 ทั่วไป
25 นาย สุวรรณ พรมเขต
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 13:35:05 ทั่วไป
26 นางสาว หทัยรัตน์ หนักแน่น
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 13:37:36 ทั่วไป
27 นาง สุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 14:02:20 ทั่วไป
28 นางสาว กัญญาพร ไทรชมภู
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 14:05:48 ทั่วไป
29 นาง ฐากูร ชูจร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 14:06:33 ทั่วไป
30 นาง มาริษา เอกมณี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 14:08:39 ทั่วไป
31 นางสาว ธันวลี สุขยิ่ง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 14:11:22 ทั่วไป
32 นางสาว อัญชลี ศุภสกุลชัย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 11/4/2560 15:03:07 ทั่วไป
33 วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 13:30:42 ทั่วไป
34 ศุจิพร เกียรติวิวัฒน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของศาล 24/4/2560 10:39:36 ทั่วไป
35 นาย อดุลย์ ไทยเจริญ
ผู้ใช้ทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12/6/2560 15:20:55 มุสลิม
36 นางสาว พัฒนา วัชรงค์
ผู้ใช้ทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12/6/2560 15:21:11 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*