ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ : ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำหรับนักวิจัย
รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗ คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

              เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนเวลา ๘:๓๐ น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
40
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
18/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
7/4/2560 13:31:20
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
39 (สูงสุด 40 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 39 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาว ฐิติรัชต์ สายกระจ่าง
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/4/2560 14:16:23 ทั่วไป
2 นางสาว สุพรรณิการ์ บุษราคัม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 14:20:02 ทั่วไป
3 นางสาว ฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์
นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/4/2560 15:26:21 ทั่วไป
4 นางสาว ละมัย ใหม่แก้ว
นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/4/2560 15:41:43 ทั่วไป
5 นาย อัครเดช นครเสด็จ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 11:50:48 ทั่วไป
6 นางสาว ศลิษา ชุ่มสันเทียะ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 12:00:50 ทั่วไป
7 นางสาว ยุรี วันดี
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 12:06:50 ทั่วไป
8 นางสาว อาภานวล ธนะศรีสุธารัตน์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 18:27:48 ทั่วไป
9 นางสาว ศศิธร ชั้นขจรกุล
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 18:32:04 ทั่วไป
10 นางสาว ปิยนุช อ้อพงษ์
นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 20:50:50 ทั่วไป
11 นางสาว นงลักษณ์ ใจฉลาด
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 22:15:00 ทั่วไป
12 นาง สกาวรัตน์ พวงลัดดา
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 15/4/2560 15:13:53 ทั่วไป
13 นางสาว นิภาพรรณ เจนสันติกุล
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ 16/4/2560 16:40:13 ทั่วไป
14 นาย ไชยณัฐ ดำดี
ผู้ใช้ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ 16/4/2560 16:44:04 ทั่วไป
15 นางสาว สุพรรษา หลังประเสริฐ
นักวิจัย วิทยาลัยดุสิตธานี กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2560 9:31:09 มุสลิม
16 นาย จุมพต ส้งข์ทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 18/4/2560 8:09:15 ทั่วไป
17 นางสาว กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 18/4/2560 9:06:01 ทั่วไป
18 นาง สุนทรี ศรีโกไสย
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 18/4/2560 11:35:10 มังสวิรัติ
19 นาย ปิยะณัฐ ดำเล็ก
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 12:51:15 ทั่วไป
20 นายรังสิมันต์ ชอบกตัญญู
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 12:58:30 ทั่วไป
21 นาง ธีรยา สรรพวรพงษ์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 14:00:08 ทั่วไป
22 นางสาว กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 14:06:27 ทั่วไป
23 นาย วรพงษ์ เจนธนกิจ
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 14:06:41 ทั่วไป
24 นาง ประทุมวัลย์ เจริญพร
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 14:07:04 ทั่วไป
25 นาย สันติสุข ไทยปาล
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 14:19:43 ทั่วไป
26 นางสาว สุวรรณี เทพบุตรดี
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 14:29:32 ทั่วไป
27 นาย มนูศักดิ์ ปรีชาพร
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 18/4/2560 14:31:34 ทั่วไป
28 นาย ดนุพล วัฒนา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 18/4/2560 14:41:24 ทั่วไป
29 นาย ชนัตธาม โศธินบวรกฤต
ผู้ใช้ทั่วไป กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 15:27:50 ทั่วไป
30 นางสาว พรพรรณ พุ่มพวง
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 15:28:11 ทั่วไป
31 นางสาว สารัตน์ นุชพงษ์
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 15:31:49 ทั่วไป
32 นางสาว รุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 15:57:52 ทั่วไป
33 นางสาว ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์
นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 16:16:01 ทั่วไป
34 นางสาว อิศรา เพ็ชรยิ้ม
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 16:19:50 ทั่วไป
35 นาย ทศพล แทนรืนทร์
นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 16:20:22 ทั่วไป
36 นางสาว กนกวรรณ นนทพจน์
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 17:08:00 ทั่วไป
37 นางสาว ไพลวรรณ สัทธานนท์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 18/9/2560 10:57:34 ทั่วไป
38 นางสาว สุพัสตา นนกระโทก
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 18/9/2560 11:04:02 ทั่วไป
39 นางสาว วีรวรรณ ทัศนภิญโญ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 18/9/2560 11:05:49 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*