ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ : ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประสานหน่วยงานและผู้บริหารงานวิจัย
รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

              เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนเวลา ๘:๓๐ น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
41
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
14/7/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
7/4/2560 13:32:47
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
41 (สูงสุด 41 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 41 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย คมสัน ขุนหาญ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 10/4/2560 11:45:34 ทั่วไป
2 นางสาว ชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 10/4/2560 11:51:14 ทั่วไป
3 นางสาว อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ
นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11/4/2560 10:01:59 ทั่วไป
4 นางสาว รัชดา คะดาษ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 10:59:08 ทั่วไป
5 นางสาว ศศิธร ใหญ่สถิตย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 11:45:00 ทั่วไป
6 นางสาว พิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 11:50:20 ทั่วไป
7 นางสาว สุภาวดี สายแถม
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 11:54:14 ทั่วไป
8 นางสาว อรทัย ชูศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 14:11:19 ทั่วไป
9 นางสาว บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 14:17:06 ทั่วไป
10 นางสาว ละออง ผาละกัน
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 11/4/2560 14:21:23 ทั่วไป
11 นาย ภัทรินทร์ แสงบุตร
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 14:22:46 ทั่วไป
12 นางสาว วรรณิภา บรรลังก์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 14:23:19 ทั่วไป
13 นาย เสนีย์ บำรุงสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 14:24:29 ทั่วไป
14 นางสาว อัมพิกา สุดซาง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 11/4/2560 14:25:39 ทั่วไป
15 นาง ปทุมพร เปรมปรีดา
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 11/4/2560 14:36:09 ทั่วไป
16 นาง สุรางค์รัตน์ จิรนันทนากร
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข 11/4/2560 14:43:04 ทั่วไป
17 นาง ดารัตน์ อภัยบริรัตน์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/4/2560 14:50:34 ทั่วไป
18 นางสาว ศุกรียา ยศนุ้ย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 11/4/2560 14:55:56 มุสลิม
19 นางสาว ธาริกา อินคำปัน
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 11/4/2560 15:15:39 ทั่วไป
20 คมสันต์ เอี่ยมวิไล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 15:42:57 ทั่วไป
21 นาง กฤษณา เกิดบุญส่ง
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 15:44:29 ทั่วไป
22 นางสาว จิรภัทร์ นิลสุวรรณ์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 15:57:54 ทั่วไป
23 นาย บุริณฑ์ ไกรเนตร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 16:01:23 ทั่วไป
24 นางสาว ธารทิพย์ นรังศิยา
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 16:06:57 ทั่วไป
25 นาง อรทัย โกกิลกนิษฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 16:21:26 ทั่วไป
26 นางสาว อาภา วงศ์จินดา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 16:30:20 ทั่วไป
27 นางสาว อรชร ทุ่มแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน จังหวัดระนอง กระทรวงมหาดไทย 11/4/2560 17:18:57 ทั่วไป
28 นาย สุนทร คล้ายสุบรรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 7:50:39 ทั่วไป
29 นางสาว วลัยลักษณ์ ศรถวิล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 8:20:53 ทั่วไป
30 นางสาว ขนิษฐา สีมา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 9:02:28 ทั่วไป
31 นาง นางสุมณฑา จีระมะกร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 13:55:50 ทั่วไป
32 นาง มลฤดี ขันธสนธิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 19/4/2560 10:18:12 มุสลิม
33 นาย สุพจน์ สว่างดี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 19/4/2560 10:43:38 ทั่วไป
34 นางสาว ยุวดี มูลทองชุน
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 19/4/2560 10:55:18 ทั่วไป
35 นาย สงกรานต์ จันทะรัง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/6/2560 11:28:31 ทั่วไป
36 นางสาว ศรีสุดา ประโยชน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 14:32:00 ทั่วไป
37 นางสาว สุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 17:51:56 ทั่วไป
38 นางสาว จันทร์นภา ศักดิ์ศรีพิพัฒน์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/7/2560 13:31:58 ทั่วไป
39 นาย ธีระ ศิริสมุด
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 7/7/2560 15:01:30 ทั่วไป
40 นางสาว เสาวนีย์ กรีพร
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/7/2560 11:15:15 ทั่วไป
41 นาง สิริกาญจน์ ไชยพูน
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 14/7/2560 10:40:27 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*