ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ : ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำหรับนักวิจัย
รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

              เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนเวลา ๘:๓๐ น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
38
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
4/8/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
7/4/2560 13:34:22
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
38 (สูงสุด 38 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 38 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาว พัชรานีย์ วิชัยวงศ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 13/4/2560 20:38:54 ทั่วไป
2 นางสาว พัทจารี ใจอุ่น
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 11:50:34 ทั่วไป
3 นาง แสงธิฌา ดวงประภา
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 12:32:39 ทั่วไป
4 นางสาว ศิริลักษณ์ กรุดเงิน
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 12:37:06 ทั่วไป
5 นางสาว วรรณธิดา วงศ์เรือน
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 15:04:57 ทั่วไป
6 นางสาว วราวรรณ วงษ์บุตร
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 18/4/2560 17:56:19 ทั่วไป
7 นาง สุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2560 18:24:41 ทั่วไป
8 นางสาว นงลักษณ์ สายประดิษฐ์
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 18/4/2560 19:00:05 ทั่วไป
9 นางสาว แสงดาว ถิ่นหารวงษ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 20:50:33 ทั่วไป
10 นาง ตรีนุช สุนทรวิภาต
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 21:08:17 ทั่วไป
11 นางสาว ทิพย์ธิดา บุตรฉุย
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 21:12:02 ทั่วไป
12 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 21:16:31 ทั่วไป
13 นาย สุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2560 21:45:10 ทั่วไป
14 นางสาว ศิริกุล ศรีโตกลิ่น
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2560 21:54:46 ทั่วไป
15 นางสาว อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2560 8:49:20 ทั่วไป
16 นางสาว เกษญา วัชระนุกุล
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2560 8:49:37 ทั่วไป
17 นาย สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุทธิ์
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2560 9:00:26 ทั่วไป
18 นางสาว รัตนา ศรีเพ็ชร
นักวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19/4/2560 9:11:31 ทั่วไป
19 นาย สุชาติ แย้มปราสัย
นักวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19/4/2560 9:17:59 ทั่วไป
20 นาย ไพโรจน์ รัตนางกูร
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2560 9:22:05 ทั่วไป
21 นางสาว พรพิมล ฉายแสง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2560 9:28:23 ทั่วไป
22 นาย ประพัน ลี้กุล
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2560 9:29:17 ทั่วไป
23 นาง สุกัญญา ดำชู
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19/4/2560 9:45:41 ทั่วไป
24 บุณยนุช นาคะ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2560 9:59:36 ทั่วไป
25 นางสาว เพ็ญประภา แพวิเศษ
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19/4/2560 10:03:22 ทั่วไป
26 นาย สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2560 10:04:37 ทั่วไป
27 นางสาว ศุภารมย์ ประสาทแก้ว
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2560 10:06:40 ทั่วไป
28 นาย ธนเดช กังสวัสดิ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2560 11:21:29 ทั่วไป
29 นาย ดวงทิพย์ ฤคณีย์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2560 11:24:11 ทั่วไป
30 นางสาว อาภาพร ขันตี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19/4/2560 11:45:47 ทั่วไป
31 นางสาว สุจิตรา เสมอจิตต์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19/4/2560 11:48:09 ทั่วไป
32 นางสาว นฤมล โสภารัตน์
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2560 11:55:58 ทั่วไป
33 นางสาว นันทิกานต์ บุญพร้อม
นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19/4/2560 12:02:31 ทั่วไป
34 นาย สราวุธ วงสมบัติ
นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19/4/2560 12:06:15 ทั่วไป
35 นาย วิสรรณ์ แรมสูงเนิน
นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19/4/2560 12:10:13 ทั่วไป
36 นาย จักรพงศ์ ด่านยางหวาย
นักวิจัย องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19/4/2560 12:13:02 ทั่วไป
37 นางสาว วรรณา สุวรรณวิจิตร
นักวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4/8/2560 11:00:52 ทั่วไป
38 นางสาว นิภาพร ชูกิจ
นักวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4/8/2560 11:22:37 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*