ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ : ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประสานหน่วยงานและผู้บริหารงานวิจัย
รายละเอียด

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

              เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ (ลงทะเบียนเวลา ๘:๓๐ น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
37
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
12/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
7/4/2560 13:36:16
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
35 (สูงสุด 37 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 35 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย อวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:04:19 ทั่วไป
2 นางสาว ศรินยา โพธิ์นอก
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:07:49 ทั่วไป
3 นางสาว อัจฉรา วงษ์หา
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 11:09:15 ทั่วไป
4 นางสาว วรวรรณ รักษาสังข์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/4/2560 15:15:01 ทั่วไป
5 นางสาว รัตติญา เขียวทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/4/2560 15:21:24 ทั่วไป
6 นางสาว พีรดา พงษ์ทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 16:08:32 ทั่วไป
7 วรรณชนก ชื่นเจริญ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 16:08:48 ทั่วไป
8 นาย สุรัช จ้างประเสริฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2560 16:10:41 ทั่วไป
9 นางสาว ธิติญา เชือนไธสง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 9:11:23 ทั่วไป
10 นางสาว มารีรักษ์ บุตรสุทธิวงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 9:58:35 ทั่วไป
11 นางสาว จรินทิพย์ ชาญนคร
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 10:02:32 ทั่วไป
12 นางสาว ภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 12/4/2560 10:06:40 มังสวิรัติ
13 นางสาว จิตศิริน ลายลักษณ์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 10:08:03 ทั่วไป
14 นางสาว กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 10:15:21 ทั่วไป
15 นางสาว พัชรียา วิสายอน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 10:18:22 ทั่วไป
16 นางสาว ชามิพร แย้มนวล
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 10:27:48 ทั่วไป
17 นาง ดาราวรรณ ยุทธยงค์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/4/2560 10:32:31 ทั่วไป
18 นางสาว อุไรวรรณ ทัฬหวิวัฒน์
หัวหน้าหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12/4/2560 11:02:22 ทั่วไป
19 นางสาว สุนิสา แสงคำ
ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12/4/2560 11:05:38 ทั่วไป
20 นางสาว นันทพัชร์ มีวิธีธนาตย์
ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12/4/2560 11:06:22 ทั่วไป
21 นางสาว นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
นักวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 12/4/2560 11:13:53 ทั่วไป
22 นาย ณัฐพล วงษ์รัมย์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 11:20:55 ทั่วไป
23 นางสาว ปัญจรีย์ สาแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12/4/2560 11:38:37 ทั่วไป
24 นางสาว จิรกาล ทองทา
ผู้ประสานหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 12:36:12 ทั่วไป
25 นางสาว สุกัญญา พวงกุนฑล
ผู้ประสานหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 12:36:40 ทั่วไป
26 นาง จันทิมา วงศ์วรรณ
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 13:26:52 ทั่วไป
27 นางสาว เกศรา แก้วดี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 13:28:28 ทั่วไป
28 นาย พรชัย วงศ์วาสนา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 13:51:00 ทั่วไป
29 นาย จิตรภานุ อินทวงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 13:51:34 ทั่วไป
30 นางสาว โศภิษฐา จันทรศร
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 12/4/2560 13:55:23 ทั่วไป
31 นาย ศรชัย อุดมธนาพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 14:26:29 ทั่วไป
32 นาย บัญชา สำรวยรื่น
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 12/4/2560 16:06:47 ทั่วไป
33 นาง อัญญารัตน์ อวิรุทธิโยธิน
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 6/9/2560 13:04:19 ทั่วไป
34 นางสาว พัชรีภรณ์ นัยบุรุษ
ผู้ใช้ทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 13:56:07 ทั่วไป
35 ดวงตะวัน ปานมิ่ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 12/9/2560 9:32:43 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*