ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 รอบวันที่ 30 มีนาคม 2561 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย : สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ED 1203 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก )
รายละเอียด
วันที่จัด
30 มีนาคม 2561
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
60
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ED 1203 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมัครภายในวันที่
14/3/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
24/1/2561 9:41:13
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
67 (สูงสุด 60 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ไม่ต้องตรวจสอบประวัติ

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 67 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายบรรจง สุรินทร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 25/1/2561 16:31:52 ทั่วไป
2 นายเกื้อกูล พิมพ์ดี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 25/1/2561 16:32:21 ทั่วไป
3 นางสาว ปิยนันท์ โอ่คำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 25/1/2561 16:34:53 ทั่วไป
4 นางประภา สนั่นก้อง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ 26/1/2561 8:55:12 ทั่วไป
5 นางสาวรัตนา ไชยคต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ 26/1/2561 8:57:05 ทั่วไป
6 นายธีระ ศิริสมุด
ชาย ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 26/1/2561 10:51:01 ทั่วไป
7 นางสาวพัชรียา วิสายอน
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/1/2561 11:17:59 ทั่วไป
8 นายณัฐพล วงษ์รัมย์
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/1/2561 11:26:07 ทั่วไป
9 นายสุรเชษฐ ขอนทอง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ 26/1/2561 14:33:33 ทั่วไป
10 นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ 26/1/2561 14:34:06 ทั่วไป
11 นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ 26/1/2561 14:34:56 ทั่วไป
12 นางสาวประทานพร กัลยา
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 31/1/2561 11:29:21 ทั่วไป
13 สุพจน์ ชำนาญไพร
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1/2/2561 10:18:27 ทั่วไป
14 นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 20/2/2561 20:05:18 ทั่วไป
15 นางสาวเกศินี นามแดง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 22/2/2561 13:32:26 ทั่วไป
16 นางสาวจิตศิริน ลายลักษณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:16:04 ทั่วไป
17 นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:17:14 ทั่วไป
18 เกตุวดี เครือวัลย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:17:22 ทั่วไป
19 นางสาวสุดาพร อาจหาญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:18:23 ทั่วไป
20 นายสามารถ เน่าบู่
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:22:40 ทั่วไป
21 นางเยาวเรศ ชูศิริ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:28:29 ทั่วไป
22 นางนิภาพร ภมรฉ่ำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:40:25 ทั่วไป
23 นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:41:50 ทั่วไป
24 นางสาวสุชีลา พุ่มอยู่
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 16:53:54 ทั่วไป
25 นายทินกรณ์ หาญณรงค์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 17:37:08 ทั่วไป
26 นางสาวเบญจารี สกุลราษฎร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 18:34:20 ทั่วไป
27 นางสาวพิชญา ย้อยช่วง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 18:37:45 ทั่วไป
28 นางสาวสุทธิสา แสนหาญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 27/2/2561 22:48:13 ทั่วไป
29 นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 8:37:16 ทั่วไป
30 นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 9:09:30 ทั่วไป
31 นางมัณฑนา จุ่มปี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 9:19:07 ทั่วไป
32 นางสาวกรรณิกา ชำนาญยา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 9:32:26 ทั่วไป
33 นางสาวิตรี พิมผาสุข
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 9:44:12 ทั่วไป
34 นายสุพจน์ สว่างดี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 28/2/2561 9:45:26 ทั่วไป
35 นางสาวยุวดี มูลทองชุน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 28/2/2561 9:47:18 ทั่วไป
36 นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 28/2/2561 9:49:22 ทั่วไป
37 นางสาวนพรัตน์ ไชยชำนิ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 28/2/2561 10:42:20 ทั่วไป
38 นางสาวอัจฉรา ขัตธิ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 11:29:44 ทั่วไป
39 นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 12:06:09 ทั่วไป
40 นางเรณุกา หนูสอน
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 14:29:07 ทั่วไป
41 นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 28/2/2561 20:16:48 มุสลิม
42 นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 2/3/2561 9:37:53 ทั่วไป
43 นายณัฐพิชญ์ ทองไสว
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/3/2561 9:50:20 ทั่วไป
44 นางสาวชญาพร คุณประทุม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 2/3/2561 10:32:35 ทั่วไป
45 นายนฤพงศ์ สันทราย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 2/3/2561 14:33:19 ทั่วไป
46 นายไชยวัฒน์ อุดมธาดา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 6/3/2561 9:50:30 ทั่วไป
47 นายสมศักดิ์ ศรีสวการย์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 6/3/2561 12:20:47 ทั่วไป
48 นางสาวสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/3/2561 15:58:09 ทั่วไป
49 นายกนกนพ กลิ่นละออ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/3/2561 14:18:05 ทั่วไป
50 นางสาวประภาพร กล่ำโทก
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/3/2561 13:18:14 ทั่วไป
51 ผศ. พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 12/3/2561 10:39:43 ทั่วไป
52 นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 12/3/2561 11:29:28 มุสลิม
53 นางสาวธนภัทร สุระกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 12/3/2561 15:11:31 ทั่วไป
54 นางสาววรรณิพา ประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 12/3/2561 15:12:25 ทั่วไป
55 นางสาวจุฬารัตน์ พรมรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 13/3/2561 11:04:51 ทั่วไป
56 นางสาวโพธิกา โพธิ์ทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 13/3/2561 15:13:33 ทั่วไป
57 นางสาวมณีนาค ศิริบุญ
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 14/3/2561 11:50:12 ทั่วไป
58 กรทิพย์ จี้เพชร
ชาย Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:50:00
59 นางสาวธีราพร ขวัญคง
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:50:37
60 นางสุธาวัลย์ พรมพลอย
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:51:13
61 ณัฐชา ฮุนพานิช
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:51:37
62 นายสาธิต บรรทึก
ชาย Walk-in ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:52:05
63 นางสาวจิรัชญา โฉมแดง
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:52:29
64 นางสาวอัญชิสา บุญสาใจ
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:53:14
65 ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:54:24
66 นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:54:48
67 นางสาววานิชญา บุตรมางกูล
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:55:19

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*