ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา

การประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561

รายละเอียด

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
      ในการบริหารงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยด้วยระบบ NRMS นั้น หน่วยงานภาครัฐประมาณ 200 หน่วยงาน ได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และเนื่องจากระบบ NRMS ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานไปตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องการนำข้อมูลเข้าระบบและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำออกข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ มักจะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินงาน
      ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา การจัดประชุมประจำปีเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสำคัญยิ่งต่อความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
  2. เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบ NRMS ในระยะต่อไป ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRMS เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช.
วันที่จัด
10-12 กันยายน 2561 (กรณีเดินทางกับ วช. : ลงทะเบียนเวลา 6.00 น. ณ วช. และรถออกเวลา 7.00 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
400
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย วช.
สมัครภายในวันที่
31/8/2561 16:00:00
วันที่ประกาศ
8/8/2561 14:12:56
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
237 (สูงสุด 400 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ไม่ต้องตรวจสอบประวัติ

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 237 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 8/8/2561 18:06:44 ทั่วไป
2 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 8/8/2561 18:45:30 ทั่วไป
3 นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 8/8/2561 21:41:28 ทั่วไป
4 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 8/8/2561 22:07:17 ทั่วไป
5 นางสาวนิโลบล ฉ่ำแสง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 8/8/2561 22:13:47 ทั่วไป
6 นายณัฐพล วงษ์รัมย์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 0:41:32 ทั่วไป
7 นางสาวพัชรียา วิสายอน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 8:59:41 ทั่วไป
8 นางสาวผกามาศ เครือศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/8/2561 9:24:18 ทั่วไป
9 นางสาวอรอุมา เป้าประจำเมือง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 9:26:26 ทั่วไป
10 นางสาวศิริประภา วงศักดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 9:27:38 ทั่วไป
11 นายจรรยา แผนสมบูรณ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 9/8/2561 9:28:02 ทั่วไป
12 นางสาวปาริชาติ บ่อคุ้ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/8/2561 9:46:00 ทั่วไป
13 ว่าที่ ร.ต.หญิง พรนภา จูเปีย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/8/2561 10:02:44 ทั่วไป
14 นางสาวศรีสุดา ประโยชน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/8/2561 10:08:48 ทั่วไป
15 น.ส. รัชดา คะดาษ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 10:39:26 ทั่วไป
16 นายธีรดา จิตต์แทนคุณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 9/8/2561 12:00:05 ทั่วไป
17 นายศิโรจน์ พิมาน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 12:54:22 ทั่วไป
18 นางสาวเสาวนีย์ ใจอารีย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 13:06:01 ทั่วไป
19 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 13:31:04 ทั่วไป
20 ร.ต.อ.หญิง อมร พุฒสีแก้ว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 9/8/2561 13:50:52 ทั่วไป
21 นางดารัตน์ อภัยบริรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/8/2561 13:54:28 ทั่วไป
22 ร.ต.ท.หญิง พัชราภรณ์ เมืองสุวรรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 9/8/2561 13:55:51 ทั่วไป
23 นางสาวสาธิยา หวานดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/8/2561 14:53:29 ทั่วไป
24 นางสาวปทุมทิพย์ สังขพันธุ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 16:49:03 ทั่วไป
25 นางสาวขนิษฐา สีมา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 17:45:08 ทั่วไป
26 นางสาววรรณษา แสนลำ
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2561 21:17:42 ทั่วไป
27 นางสาวเกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10/8/2561 9:28:40 ทั่วไป
28 นางธัชนันท์ แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10/8/2561 9:40:54 ทั่วไป
29 นางสาวจินตนา เที่ยงตรง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2561 9:41:26 ทั่วไป
30 นายณรงค์ เมืองโสภา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2561 9:46:10 ทั่วไป
31 นางสาวสายนที ทุมมา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10/8/2561 10:12:39 ทั่วไป
32 นางสาว สมจิตร์ ลังบุบผา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10/8/2561 10:16:31 มุสลิม
33 นางนาฎนภา จรเข้
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2561 10:53:15 ทั่วไป
34 นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2561 10:54:30 มังสวิรัติ
35 นางสาวภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 10/8/2561 14:26:34 ทั่วไป
36 นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 10/8/2561 14:27:58 ทั่วไป
37 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2561 16:18:13 ทั่วไป
38 นายเศรษฐทรัพย์ ลิ้มรังสรรค์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2561 16:27:34 ทั่วไป
39 นายกฤษฎา แสนบัวคำ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2561 18:57:50 ทั่วไป
40 นายภูทัย รัฐบาล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2561 19:00:00 ทั่วไป
41 นางกาญจนา มูลอาจ
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 11/8/2561 10:23:26 ทั่วไป
42 นายวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 12/8/2561 16:48:54 มุสลิม
43 นางสาวเบญจารี สกุลราษฎร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 12/8/2561 19:51:29 ทั่วไป
44 นางสาวพิชญา เจริญวงค์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 12/8/2561 19:53:14 ทั่วไป
45 นายเอกวุฒิ เพชรทองด้วง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 13/8/2561 9:15:12 ทั่วไป
46 นายสุรศักดิ์ เเก้วอ่อน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 13/8/2561 9:16:06 ทั่วไป
47 นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 9:47:57 ทั่วไป
48 นางจิตรลดา สมรูป
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 9:49:01 ทั่วไป
49 นายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 9:52:06 ทั่วไป
50 นายยุทธนา สงนรินทร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 9:54:34 ทั่วไป
51 นางสาวกรวิการ์ ดำมุณี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 10:37:15 ทั่วไป
52 นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 10:49:31 ทั่วไป
53 นางสาวอารีนี มะลี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 10:52:22 มุสลิม
54 นางสาวมณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 14/8/2561 13:22:10 ทั่วไป
55 นางสาวมาลิน เศวตกิติธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 14/8/2561 13:27:05 ทั่วไป
56 นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 15:33:34 ทั่วไป
57 นางสาวปัญจีรา ศุภดล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 14/8/2561 16:07:45 ทั่วไป
58 นายถกล สรรเสริญชูโชติ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15/8/2561 16:13:43 ทั่วไป
59 นายจีระศักดิ์ จันทลิฬา
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15/8/2561 16:22:39 ทั่วไป
60 นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2561 17:48:07 ทั่วไป
61 นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2561 17:49:13 ทั่วไป
62 นางสาวยุวดี เมืองแมน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16/8/2561 11:14:00 ทั่วไป
63 นางวิลาสินี จงกล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16/8/2561 11:34:19 ทั่วไป
64 นางวันทนา จันทร์เพ็ชร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16/8/2561 11:41:06 ทั่วไป
65 นางสุพัตรา จันทร์รอด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2561 14:04:59 ทั่วไป
66 นางสาวรุ่งกานต์ อินทวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2561 14:09:15 ทั่วไป
67 นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/8/2561 14:31:21 ทั่วไป
68 นส อัศณา ปิยสุรประทีป
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2561 15:33:19 ทั่วไป
69 นส. อาภาภรณ์ สูนพรหม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2561 15:38:22 ทั่วไป
70 นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/8/2561 16:15:16 ทั่วไป
71 นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 16/8/2561 16:22:58 ทั่วไป
72 นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2561 16:53:13 ทั่วไป
73 นางสาวเลอลักษณ์ แก้วคงสุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2561 17:14:00 ทั่วไป
74 นางสาวกัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2561 17:14:01 ทั่วไป
75 นายพุทธิพงษ์ นิลใบ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 17/8/2561 8:56:30 ทั่วไป
76 นางสาวพฤกษมณ พิมพา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/8/2561 10:11:35 ทั่วไป
77 นางสาวเพียงฤทัย วงศาประหยัด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/8/2561 10:28:44 ทั่วไป
78 นายณรงค์ศักดิ์ พึ่งพงษ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 17/8/2561 11:53:58 ทั่วไป
79 นางสาววิสุตา วรรณห้วย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 12:36:40 ทั่วไป
80 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 12:38:12 ทั่วไป
81 นางสรวงสรรค์ ทาเวียง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/8/2561 13:16:45 ทั่วไป
82 นางสาววิยวรรณ บุญทัน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/8/2561 13:20:23 ทั่วไป
83 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 13:36:12 ทั่วไป
84 นางสาวอรกมล ไกรวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 13:36:53 ทั่วไป
85 นางอัญชนา แก้วเฉย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/8/2561 14:02:31 ทั่วไป
86 นางสาวนุจรี ฮีมหมัด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 14:17:37 มุสลิม
87 นางสาวนัฏฐา มณฑล
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 14:49:11 ทั่วไป
88 นางสาวเบญจวัลย์ ทันชม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 14:52:59 ทั่วไป
89 นางสาวเยาวลักษณ์ ม่วงมี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 17/8/2561 15:09:58 ทั่วไป
90 นางสาวอุดาการ กุหลาบเหลือง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 17/8/2561 15:11:15 ทั่วไป
91 นายสัญชัย เสริฐเมืองปัก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 15:16:45 ทั่วไป
92 นายวิศรุต พิพิธกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 15:16:45 ทั่วไป
93 นางสาวอนุรักษ์ เผยกลาง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 16:11:44 ทั่วไป
94 นายธีระ ศิริสมุด
ชาย เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 17/8/2561 16:35:44 ทั่วไป
95 นางสาวพันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2561 16:36:43 ทั่วไป
96 นางพรทิพย์ วชิรดิลก
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 17/8/2561 16:42:34 ทั่วไป
97 นางสาวหทัยรัตน์ แดงเจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/8/2561 16:44:56 ทั่วไป
98 นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17/8/2561 17:31:24 ทั่วไป
99 นางสาวกรกนก แสนสุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17/8/2561 17:44:52 ทั่วไป
100 นายกนกนพ กลิ่นละออ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/8/2561 11:01:17 ทั่วไป
101 นางอริศาพัชร จักรบุตร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 9:17:32 ทั่วไป
102 นายทินวัชร์ เดชวัน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 9:18:51 ทั่วไป
103 นางสาวศรุดา หมู่โยธา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 9:51:17 ทั่วไป
104 นางสาวนิศานาถ โกษากุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 10:46:55 ทั่วไป
105 นางนุชจรี กมลสุขอุดม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 10:48:07 ทั่วไป
106 นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20/8/2561 11:02:03 ทั่วไป
107 นายปรีดา ท้วมยิ้ม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20/8/2561 11:03:02 ทั่วไป
108 นางสาวสรารักษ์ หงสะมัต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 11:17:43 ทั่วไป
109 นางสาวกรรณิกา สุริยากุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 11:55:41 ทั่วไป
110 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 12:57:42 ทั่วไป
111 นางสาวสุวรรณา กลิ่นนาค
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 12:59:15 ทั่วไป
112 นางสาวมาลัย สุวรรณผา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 13:26:09 ทั่วไป
113 นางสาวเกศรา แก้วดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 13:27:34 ทั่วไป
114 นายกฤตนัย ขุนหาญ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 20/8/2561 14:08:07 ทั่วไป
115 นายกฤตไชย พลินทรนันท์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20/8/2561 15:51:50 ทั่วไป
116 นายสงกรานต์ จันทะรัง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20/8/2561 15:54:31 ทั่วไป
117 นางสาวมณฑินี มีสมบูรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20/8/2561 16:11:39 มุสลิม
118 นายวสันต์ ฉายรัศมีกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 16:15:19 ทั่วไป
119 นางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2561 16:35:12 ทั่วไป
120 นายฐิติพงษ์ มีนะโยธิน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี 20/8/2561 22:03:30 ทั่วไป
121 นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21/8/2561 9:08:35 ทั่วไป
122 นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 9:53:21 ทั่วไป
123 นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 9:54:19 ทั่วไป
124 นาวาตรี ธีรเชษฐ์ วะดีศิริศักดิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 21/8/2561 13:53:06 ทั่วไป
125 นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 14:41:26 ทั่วไป
126 นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/8/2561 14:47:16 ทั่วไป
127 นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/8/2561 14:48:29 ทั่วไป
128 นายณัฐพิชญ์ ทองไสว
ชาย เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/8/2561 14:53:42 ทั่วไป
129 นางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21/8/2561 15:17:35 ทั่วไป
130 นายจักรพันธ์ ก้อนมณี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 16:16:12 ทั่วไป
131 นายรัชตะ อนวัชกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 16:17:56 ทั่วไป
132 นางอรสา วงศ์คำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/8/2561 16:19:01 ทั่วไป
133 นางสาวกนกพัชร แท่นจินดารัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 21/8/2561 16:19:10 ทั่วไป
134 นางสาวชุติมา พิมลภาพ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 16:20:01 ทั่วไป
135 นางสาวสมฤทัย ไชยอักษร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 16:21:15 ทั่วไป
136 นางสาวหยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 16:27:46 ทั่วไป
137 นายนพดล คุณอนันทวณิช
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 16:28:20 ทั่วไป
138 นางสาวชนานุช เงินทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 16:45:10 ทั่วไป
139 ดร. นวรัตน์ ประทุมตา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2561 16:49:50 ทั่วไป
140 นายวรเทพ ชคัตตรัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 9:12:04 ทั่วไป
141 นางปัทมา ชคัตตรัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 9:13:34 ทั่วไป
142 นายอาทิตย์ ภูศรีเทศ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/8/2561 9:30:38 ทั่วไป
143 นายเอกสิทธิ์ จันต๊ะมา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง หน่วยงานของศาล 22/8/2561 9:38:35 ทั่วไป
144 นางสาวส่องสกณ บุญเกิด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/8/2561 11:00:21 ทั่วไป
145 นางสาวประกายดาว ใคร้มา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 11:29:07 ทั่วไป
146 นางสาวณัฐญาย์ สมาเกตุ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 11:29:43 ทั่วไป
147 นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 11:46:13 ทั่วไป
148 นางสาวสุธิมา เทียนงาม
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 14:14:42 ทั่วไป
149 นางสาวอารีรักษ์ โสภา
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 14:15:46 ทั่วไป
150 นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 15:07:52 ทั่วไป
151 นายสุกิจจ์ บุตรเคน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 15:17:26 ทั่วไป
152 นางสาวอรญา ศรีอนันต์
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2561 15:52:40 ทั่วไป
153 น.ส. วนัสนันท์ แฮคำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 22/8/2561 16:57:34 ทั่วไป
154 นางสาวเบญจมาส อุตตะโมท
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 22/8/2561 17:14:41 ทั่วไป
155 นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 8:18:36 ทั่วไป
156 นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 8:58:33 ทั่วไป
157 นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 9:55:18 มุสลิม
158 นางสาวรดาศา พงษ์สำราญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 10:18:57 ทั่วไป
159 นายคมสันต์ เอี่ยมวิไล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 10:19:30 ทั่วไป
160 นางสาววรารัตน์ พะวงรัมย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/8/2561 11:08:35 ทั่วไป
161 นางสาวภิญญพัชญ์ ชมภูนุช
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23/8/2561 11:29:14 ทั่วไป
162 นายเรวัฒน์ เอี่ยมจินตนากิจ
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 11:43:09 ทั่วไป
163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญลยา มิขะมา
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 12:33:39 ทั่วไป
164 พันเอก ศุภโชค สมรรคเสวี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 23/8/2561 13:30:01 ทั่วไป
165 นาง กมลพรรณ นนทะเสน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 16:02:00 ทั่วไป
166 นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2561 16:25:38 ทั่วไป
167 นายวิสุทธิ บุตรศรีภูมิ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 24/8/2561 9:38:21 ทั่วไป
168 นางสาววิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/8/2561 9:55:09 ทั่วไป
169 นางจิราวรรณ ถูกจิตร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/8/2561 9:56:13 ทั่วไป
170 นางสาวนฤมล นุชนารถ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 24/8/2561 11:38:36 ทั่วไป
171 นางสาววรรณพัชร โคสันเทียะ
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24/8/2561 12:00:25 ทั่วไป
172 นางสาวชนิตา ไกรเพชร
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24/8/2561 12:42:03 ทั่วไป
173 นางสาวพัชราวลัย สมเนตร์
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 24/8/2561 14:17:17 ทั่วไป
174 นางสาวมนัสนันท์ รัชเวทย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 24/8/2561 14:44:50 ทั่วไป
175 นางสาวยุวลักษณ์ ขันอาสา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 24/8/2561 15:59:36 ทั่วไป
176 นางสาวชลิดา จันทเวช
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 24/8/2561 16:16:21 ทั่วไป
177 นางสาวกัญญารัตน์ กุยสุวรรณ
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 27/8/2561 9:36:21 ทั่วไป
178 นายสุรนนท์ เยื้อยงค์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 27/8/2561 9:58:52 ทั่วไป
179 นายจักรกฤษณ์ ศรีทองดี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 27/8/2561 9:59:02 ทั่วไป
180 นางสาวพันธ์ทิพา พยัคฆ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 27/8/2561 10:26:19 ทั่วไป
181 นางสาวพรทรัพย์ ถนัดไร่
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 27/8/2561 10:55:37 ทั่วไป
182 นางสาวศศิวรรณ อินทรวงษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 27/8/2561 11:00:16 ทั่วไป
183 นางสาววรวรัย สาลีวงศ์
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/8/2561 11:53:03 ทั่วไป
184 นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ
ชาย เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/8/2561 12:07:34 ทั่วไป
185 นายศักดิ์ชัย ขิวิรัมย์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28/8/2561 9:25:25 ทั่วไป
186 นายอัศวิน เจริญเรืองเดช
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28/8/2561 9:36:07 ทั่วไป
187 นางสาวสิริพัฒน์ เจนสุริยะกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 28/8/2561 10:24:24 ทั่วไป
188 นางสาวใจญา สถิตย์เสมากุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 28/8/2561 10:24:25 ทั่วไป
189 นางสาวนงลักษณ์ ขันตี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/8/2561 10:38:37
190 นางสาววรกร อินคง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/8/2561 10:39:48
191 นางสาวณิชา พันธุ์ควณิชย์
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 28/8/2561 11:48:55 ทั่วไป
192 นายณรินทร์ บุญทวี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28/8/2561 15:31:54 ทั่วไป
193 นายเชาวลิต สิมสวย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 28/8/2561 16:06:51
194 นางธนภร จรูญรักษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 28/8/2561 16:10:08
195 นางสาวมารีรักษ์ บุตรสุทธิวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/8/2561 16:23:53
196 นางสาวธีราพร ขวัญคง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 28/8/2561 16:29:59
197 นายพงศกร ฉันทพานิช
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/8/2561 16:35:59
198 นางสาวปภัสรินทร์ ศิระรัตนศิลป์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 28/8/2561 17:28:24 ทั่วไป
199 นางสาวปรียานุช เพ็ชรกระโทก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 10:24:15
200 นายจักราวุธ ตันสกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 11:05:41 ทั่วไป
201 นางสาวปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 29/8/2561 11:15:07 ทั่วไป
202 นางสาวเตือนใจ สลับศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 14:53:31 ทั่วไป
203 นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 14:59:44 ทั่วไป
204 นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 15:20:29 ทั่วไป
205 นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 15:22:47 มุสลิม
206 นางสาวศิรินภา ขาวผ่องอำไพ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 15:54:32 ทั่วไป
207 นางสาวภควรรณ วรรณวัติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 15:56:45 ทั่วไป
208 นางสุรัสษา พรหมทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 29/8/2561 16:01:19
209 นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/8/2561 16:02:04 ทั่วไป
210 นายประดิษฐ์ นิสัยกล้า
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 16:04:21
211 นางสาวพรพรรณ มัศโอดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/8/2561 16:15:21 มุสลิม
212 นายดวงภัทร เจริญทรัพย์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 29/8/2561 16:37:12
213 นายพุฒิธร ตุกเตียน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 16:56:37 ทั่วไป
214 นายสมชาย สัมปชาโน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2561 17:00:10 ทั่วไป
215 นางสาวกนกวลัยลักษณ์ นาคโครพ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 30/8/2561 10:11:53 ทั่วไป
216 นางสาวธนกานต์ สุนทรรักษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 30/8/2561 10:41:25
217 นางสาว สุภารัตน์ ผัดโพธิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 30/8/2561 13:20:49
218 นางสาวจิตรวรรณ ภาณุปรีดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30/8/2561 13:44:50 ทั่วไป
219 นางสาาวรัตนา ศรีเพ็ชร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30/8/2561 14:01:30 ทั่วไป
220 นางมาลี อัตตาภิบาล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31/8/2561 9:28:28 ทั่วไป
221 นายธนภูมิ จุ้ยวรามิตร
ชาย เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31/8/2561 10:32:29 ทั่วไป
222 นางสาวจตุรภรณ์ ลีนานนท์
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31/8/2561 10:56:21 ทั่วไป
223 นางสาวมนทรัตม์ บูรณะหิรัญ
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31/8/2561 10:57:17 ทั่วไป
224 นายพิศาล หล้าใจ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ 31/8/2561 15:47:32 ทั่วไป
225 นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ 3/9/2561 11:30:46
226 นายจิตรภานุ อินทวงศ์
ชาย เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 3/9/2561 14:10:31 ทั่วไป
227 นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 3/9/2561 17:29:17
228 นายวันจักร น้อยจันทร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 3/9/2561 17:30:20
229 นางสาวกมลวรรณ บานชื่น
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 5/9/2561 9:12:02 ทั่วไป
230 นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ 5/9/2561 9:40:58
231 นางสาววัชราภรณ์ ทรัพย์นรินทร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 5/9/2561 10:55:35
232 พันเอก กิตติ รัตนดิษฐ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 5/9/2561 11:24:01 ทั่วไป
233 นางสาวอรวรรณ มิถุนดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 5/9/2561 14:11:28
234 นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5/9/2561 15:04:01 ทั่วไป
235 นางสาวชนกพร แสนสุด
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5/9/2561 15:05:05 ทั่วไป
236 นายณธน เพ็งแสวง
ชาย Walk-in ผู้ใช้ทั่วไป กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 14/9/2561 10:06:17
237 ณัฐฐิญา ภูริยะพัชร์
หญิง Walk-in ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14/9/2561 14:20:58

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*• กรุณาระบุการเดินทางของท่าน (กรณีเดินทางโดยรถที่ วช. จัดให้ : ลงทะเบียนเวลา 6.00 น. ณ วช. และรถออกเวลา 7.00 น.)

• กรุณาระบุที่หมายวันเดินทางกลับของท่านที่พัก :โรงแรม เดอะ โบนันซ่าฯ จ.นครราชสีมา วช. จะจัดห้องพักคู่และพักกับคนที่ วช. จัดให้ แต่หากต้องการระบุคนที่พักด้วย ให้ระบุชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานของคนที่จะพักด้วย