ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย )
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
26/4/2562 23:59:00
วันที่ประกาศ
26/10/2561 13:13:55
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 14:17:12 ทั่วไป
2 นางสาวกุลธิดา สุขมาก
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 26/10/2561 14:45:53 ทั่วไป
3 นางสาววรรณิภา บรรลังก์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 26/10/2561 14:46:12 ทั่วไป
4 นางสาวจิรศรี อนวัชกุล
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 26/10/2561 15:06:01 ทั่วไป
5 นางสาวพีรพร นิคมชัยประเสริฐ
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/10/2561 13:18:55 ทั่วไป
6 นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 29/10/2561 15:10:43 ทั่วไป
7 นายธีระ ศิริสมุด
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 29/10/2561 15:22:29 ทั่วไป
8 นางกสิรักษ์ วิทยศักดิ์
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 29/10/2561 15:28:42 ทั่วไป
9 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ หอมสุวรรณ
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 29/10/2561 15:28:58 ทั่วไป
10 นางพรทิพย์ วชิรดิลก
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 29/10/2561 15:29:53 ทั่วไป
11 นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/10/2561 18:28:48 ทั่วไป
12 นางสาวขนิษฐา สีมา
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/10/2561 18:29:23 ทั่วไป
13 นางนางสุมณฑา จีระมะกร
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 30/10/2561 11:30:07 ทั่วไป
14 นางอรสา วงศ์คำ
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/10/2561 14:46:24 ทั่วไป
15 นายอาทิตย์ ภูศรีเทศ
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/10/2561 14:47:12 ทั่วไป
16 นายอดุลย์ วินทะไชย
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/10/2561 14:47:48 ทั่วไป
17 นายสุพจน์ สว่างดี
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 30/10/2561 15:20:19 ทั่วไป
18 นาย ประวิทย์ เกตุทอง
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 30/10/2561 15:23:25 ทั่วไป
19 นางสาว วิมลรักษ์ ศานติธรรม
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐสภา 30/10/2561 15:54:22 ทั่วไป
20 นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐสภา 31/10/2561 8:21:42 ทั่วไป
21 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 31/10/2561 11:42:14 ทั่วไป
22 นายพรชัย วงศ์วาสนา
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 14:30:32 ทั่วไป
23 นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 14:44:51 ทั่วไป
24 นางเบญจมาศ ฉลาดการณ์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 14:45:32 ทั่วไป
25 นางสาวเสาวนีย์ ใจอารีย์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 14:50:03 ทั่วไป
26 นางวิไลพร อิทธิประเสริฐ
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 31/10/2561 15:51:35 ทั่วไป
27 นางสาวบุญเรือน กรดงาม
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 31/10/2561 16:00:42 ทั่วไป
28 นางสาววิสุตา วรรณห้วย
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 16:27:57 ทั่วไป
29 นางสาวจิรนันท์ อินทแสง
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 16:30:55 ทั่วไป
30 นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 31/10/2561 16:36:19 ทั่วไป
31 นางสาวสุพรรณี ขุมทรัพย์
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 31/10/2561 17:51:12 ทั่วไป
32 นายกฤตนัย ขุนหาญ
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1/11/2561 7:56:10 ทั่วไป
33 นางสาววริศรา คล้อยอรุณ
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/11/2561 9:10:14 ทั่วไป
34 นางสาวกานติ์ชนิต เหมือนใจนึก
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/11/2561 9:10:47 ทั่วไป
35 นายปริณ อัตตะสาระ
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/11/2561 9:15:45 ทั่วไป
36 นางสาวปุณยนุช กลิ่นมา
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1/11/2561 14:14:15 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*