ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การใช้งานระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (เพิ่มเติม) : รอบที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี ๒๕๕๗  คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น ๒ ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

วช. ได้พัฒนาระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) แล้วเสร็จ และได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้นักวิจัย ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องส่งข้อเสนอการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทุนวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และได้เปิดใช้งานระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานและเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน วช. จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่จัด
วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
40
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.)
สมัครภายในวันที่
21/7/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
27/6/2560 10:09:08
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
40 (สูงสุด 40 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 40 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย กฤตไชย พลินทรนันท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/4/2560 11:39:28 ทั่วไป
2 นางสาว พรนภา จูเปีย
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 10:54:54 ทั่วไป
3 นางสาว จินตนา รัตนบุรี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 10:55:32 ทั่วไป
4 นางสาว พิชญา หอมหวล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 10:58:12 ทั่วไป
5 นาง วริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 10:58:28 ทั่วไป
6 นาย เวฬุ หงษ์ร่อน
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:19:35 ทั่วไป
7 นาย บรรจง สุรินทร์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:25:03 ทั่วไป
8 นางสาว ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:27:14 ทั่วไป
9 นาย เกื้อกูล พิมพ์ดี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:28:38 ทั่วไป
10 นางสาว วราภรณ์ ตาลแจ่ม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:29:01 ทั่วไป
11 ปิยนันท์ โอ่คำ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:30:04 ทั่วไป
12 นางสาว ภัทรพร อันตะริกานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 11:30:17 ทั่วไป
13 นางสาว น้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:31:14 ทั่วไป
14 นางสาว วิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:35:26 ทั่วไป
15 นางสาว ตปนีย์ พรหมภัทร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:41:59 ทั่วไป
16 นางสาว วรนุตร อรุณรัตนโชติ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 27/6/2560 11:42:49 ทั่วไป
17 นางสาว สมพร วงศ์ศักดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:47:41 ทั่วไป
18 นางสาว พรพิมล เชียรพิมาย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:48:28 ทั่วไป
19 นางสาว สุภาวดี ปุณณวานิชศิริ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27/6/2560 11:48:35 ทั่วไป
20 นางสาว ญาณี นาแถมพลอย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 11:51:03 ทั่วไป
21 นางสาว อภิรดี ธรรมธีรยุทธ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27/6/2560 11:53:22 ทั่วไป
22 นาง กาญจนา มูลอาจ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 12:07:38 ทั่วไป
23 นาย เอกวุฒิ เพชรทองด้วง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 13:04:36 ทั่วไป
24 นางสาว สมจิตร์ ลังบุบผา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 13:04:37 มุสลิม
25 ปุณณพสิฐ สุขเกษม
นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 27/6/2560 13:12:27 ทั่วไป
26 นางสาว วีรวรรณ ทัศนภิญโญ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 27/6/2560 13:12:34 ทั่วไป
27 นางสาว สุพัสตา นนกระโทก
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 27/6/2560 13:14:07 ทั่วไป
28 นางสาว มณีอาชว์ อยู่สมศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/6/2560 13:16:32 ทั่วไป
29 นางสาว ศิรินันท์ ศรพลธรรม์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 27/6/2560 13:16:40 ทั่วไป
30 นาง นริศรา สงวนคัมธรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/6/2560 13:16:52 ทั่วไป
31 นางสาว พัชรียา วิสายอน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 13:26:19 ทั่วไป
32 นางสาว พิมพ์ลดา สิงหเรศ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 13:34:02 ทั่วไป
33 นางสาว อมลณัฐ ไฝเครือ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 27/6/2560 14:00:54 ทั่วไป
34 นางสาว โศภิษฐา จันทรศร
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 27/6/2560 14:15:16 ทั่วไป
35 นางสาว ดวงตะวัน ปานมิ่ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 27/6/2560 14:20:31 ทั่วไป
36 นาย สุทธิภัทร ศุภนิมิตกาลัญญู
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 27/6/2560 14:27:15 ทั่วไป
37 นางสาว สุภัทชา วิเชียรลม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18/7/2560 13:46:16 ทั่วไป
38 นาย ประสิทธิ์ ซิ้มเจริญ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18/7/2560 13:47:27 ทั่วไป
39 เสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 18/7/2560 17:05:45 ทั่วไป
40 นางสาว เลอลักษณ์ แก้วคงสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 21/7/2560 16:57:16 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*