ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด

๑.      หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

              ในการบริหารงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยด้วยระบบ NRMS นั้น หน่วยงานภาครัฐประมาณ ๒๐๐ หน่วยงาน ได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากระบบงบประมาณการวิจัยได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องการนำข้อมูลเข้าระบบและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำออกข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ มักจะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินงานและการใช้งานระบบมากน้อยแตกต่างกันตามระดับความต้องการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้ระบบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลวิจัยสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี และปัจจุบันข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิจัยโดยหน่วยงานระดับนโยบายและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

              ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRMS เพื่อเสนอขอและติดตามงานวิจัยและงบประมาณการวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหรือพัฒนาทางเทคนิคของระบบ NRMS จากที่ วช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมาตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ การจัดประชุมประจำปีจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสำคัญยิ่งของความสำเร็จของการเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

๒.      วัตถุประสงค์

              ๒.๑   เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

              ๒.๒   เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน การรายงานความก้าวหน้า และแผนการพัฒนาระบบ NRMS ในระยะต่อไป

              ๒.๓   เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRMS และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

              ๒.๔   เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช.

๓.      วัน เวลา และ สถานที่

              วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

 

๔.      ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๔๐๐ คน ประกอบด้วย

              ๔.๑   ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ NRMS (ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ)

              ๔.๒   ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS

              ๔.๓   ทีมพัฒนาระบบ NRMS มหาวิทยาลัยมหิดล

              ๔.๔   ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 

๕.      วิธีการดำเนินงาน

              การบรรยายและการชี้แจง

 

๖.      ผู้รับผิดชอบโครงการ

              นางกนกพร  เกิดเอนก และนางสาวอังคณา  โชติช่วง

              กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

              โทร : ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๗ , ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑

              โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๕๐๑, ๐๒-๕๗๙-๐๕๙๓

 

๗.      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              ๗.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในระบบ NRMS เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและ งบประมาณการวิจัยตามการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

              ๗.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ (ผู้ใช้งานหลักของระบบ NRMS) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากในการใช้ระบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบและข้อมูลในระบบ เพื่อการปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดตามศักยภาพที่ระบบจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้

              ๗.๓ การสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายสังคมระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกัน

***ค่าใช้จ่าย : วช. จะรับผิดชอบค่าอาหารระหว่างการประชุมเท่านั้น***

                        ***********************************************

วันที่จัด
4 กันยายน 2560
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
400
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
5
สถานที่จัด
ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย
สมัครภายในวันที่
3/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
4/8/2560 9:50:25
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
288 (สูงสุด 400 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ไม่ต้องตรวจสอบประวัติ

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 288 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาว อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4/8/2560 13:03:39 ทั่วไป
2 นางสาว สุพรรณิการ์ บุษราคัม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 4/8/2560 13:07:45 ทั่วไป
3 นาย กฤษฎา แสนบัวคำ
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:14:47 ทั่วไป
4 นาย ภูทัย รัฐบาล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:18:15 ทั่วไป
5 นางสาว ศรุดา หมู่โยธา
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:24:03 ทั่วไป
6 นางสาว วรรณษา แสนลำ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:41:35 ทั่วไป
7 นาย จุมพต ส้งข์ทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4/8/2560 13:42:25 ทั่วไป
8 นางสาว นัฏฐา มณฑล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:44:08 ทั่วไป
9 นาย บัณฑิต บุญขาว
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:45:16 ทั่วไป
10 นางสาว ญาณี นาแถมพลอย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:46:53 ทั่วไป
11 นาย ปรีดา ท้วมยิ้ม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4/8/2560 13:48:00 ทั่วไป
12 นางสาว ศศิธร ใหญ่สถิตย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 4/8/2560 13:48:55 ทั่วไป
13 นาง พรประภา ซ้อนสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:50:53 ทั่วไป
14 นาย ดนุพล วัฒนา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 4/8/2560 13:50:53 ทั่วไป
15 นางสาว น้ำฝน ทีโคกกรวด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:51:38 ทั่วไป
16 นาย ยุทธศิลป์ ชูมณี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:53:10 ทั่วไป
17 นาย เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 13:55:21 ทั่วไป
18 นาย ธนนาถ คล่องเชิงสาน
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 4/8/2560 13:56:45 ทั่วไป
19 นางสาว อรพรรณ พรหมธนพันธ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 14:01:44 ทั่วไป
20 นางสาว เกตุวดี เครือวัลย์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 14:02:14 ทั่วไป
21 นาย เสนีย์ เพ็ชรนิล
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 4/8/2560 14:04:39 ทั่วไป
22 สุวดี ไหลพึ่งทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 4/8/2560 14:09:46 ทั่วไป
23 นางสาว เสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 4/8/2560 14:25:12 ทั่วไป
24 นางสาว อัมพิกา สุดซาง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 4/8/2560 14:30:18 ทั่วไป
25 นางสาว รอฮานา ดาคาเฮง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 14:30:46 มุสลิม
26 นางสาว มันทิราวรรณ อุทัยวรรณ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 14:32:09 ทั่วไป
27 นาย ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ยิ่ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 4/8/2560 14:32:48 ทั่วไป
28 นางสาว พิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4/8/2560 14:38:10 ทั่วไป
29 นางสาว วิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 14:59:27 มังสวิรัติ
30 นางสาว วราภรณ์ ทับชู
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 14:59:30 มังสวิรัติ
31 นางสาว น้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 15:00:36 ทั่วไป
32 นางสาว อรญา ศรีอนันต์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 15:01:39 ทั่วไป
33 นาย ดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 15:04:38 ทั่วไป
34 นางสาว วรนุตร อรุณรัตนโชติ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4/8/2560 15:22:12 ทั่วไป
35 นางสาว ดารา พิลางาม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4/8/2560 15:26:26 ทั่วไป
36 นางสาว พัชรียา วิสายอน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 15:45:05 ทั่วไป
37 นางสาว จันจิรา ใจแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 15:54:19 ทั่วไป
38 นาง อริศาพัชร จักรบุตร
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 15:57:19 ทั่วไป
39 นางสาว ปัญจีรา ศุภดล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 16:13:27 ทั่วไป
40 นาย ณัฐพล วงษ์รัมย์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 16:14:34 ทั่วไป
41 นางสาว ชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 4/8/2560 16:19:31 ทั่วไป
42 นาย สมหวัง ทองนำ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 16:43:00 ทั่วไป
43 นางสาว ชญานิน วังซ้าย
ผู้ประสานหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4/8/2560 16:59:58 ทั่วไป
44 นางสาว ตปนีย์ พรหมภัทร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 17:03:48 ทั่วไป
45 นางสาว พิชญา หอมหวล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 17:08:01 ทั่วไป
46 นางสาว ภควรรณ วรรณวัติ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 17:15:33 ทั่วไป
47 นางสาว ศิริประภา วงศักดา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 4/8/2560 17:18:05 ทั่วไป
48 นางสาว นิศาชล ยุวนะเตมีย์
ผู้ประสานหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4/8/2560 17:18:26 ทั่วไป
49 นางสาว รุ่งระวี กิ่งสวัสดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4/8/2560 21:23:21 ทั่วไป
50 นางสาว นาวินี สุตัญตั้งใจ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/8/2560 10:00:48 ทั่วไป
51 นาย ประสิทธิ์ ซิ้มเจริญ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7/8/2560 10:39:08 ทั่วไป
52 นาง ปุณณพสิฐ สุขเกษม
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/8/2560 10:42:00 ทั่วไป
53 นางสาว สุภัทชา วิเชียรลม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7/8/2560 10:42:59 ทั่วไป
54 นางสาว พัชราภรณ์ เมืองสุวรรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/8/2560 10:45:23 ทั่วไป
55 นางสาว สิวิภา แสงพันธ์ตา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 7/8/2560 10:46:34 ทั่วไป
56 นางสาว ปาริชาติ บ่อคุ้ม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7/8/2560 11:28:03 ทั่วไป
57 นาย เอกวุฒิ เพชรทองด้วง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 11:28:37 ทั่วไป
58 นางสาว จิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 11:44:17 ทั่วไป
59 นาง จันทนา อ่อนดี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 11:48:56 ทั่วไป
60 นางสาว อรกมล ไกรวงศ์
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 12:59:02 ทั่วไป
61 นางสาว สมฤทัย ไชยอักษร
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 13:14:07 ทั่วไป
62 นางสาว นพพรรัตน์ จรจรัญ
หัวหน้าหน่วยงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 7/8/2560 13:36:31 ทั่วไป
63 นางสาว เยาวลักษณ์ ม่วงมี
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/8/2560 13:42:14 ทั่วไป
64 นางสาว สุชาดา ทองซ้อนกลีบ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 7/8/2560 13:46:53 ทั่วไป
65 นาย ภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/8/2560 14:27:20 ทั่วไป
66 นาย นพดล คุณอนันทวณิช
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 14:33:11 ทั่วไป
67 นางสาว ศศิธร ส่วนบุญ
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/8/2560 14:39:09 ทั่วไป
68 นาย บรรจง สุรินทร์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 15:35:58 ทั่วไป
69 นาย เกื้อกูล พิมพ์ดี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 15:37:12 ทั่วไป
70 นาย นิรัตน์ ภูทัดหมาก
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7/8/2560 16:14:31 ทั่วไป
71 นาย อนุพันธ์ สุทธิมาร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 16:35:57 ทั่วไป
72 นางสาว ชุติมา ธีรสุวรรณ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 16:38:19 ทั่วไป
73 นาย ไชย คชเสนีย์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 17:48:15 ทั่วไป
74 นาย บุญเลิศ แซ่อึ้ง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 7/8/2560 18:01:09 ทั่วไป
75 นาย ทรงธรรม วานิชขจร
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/8/2560 8:43:35 ทั่วไป
76 นาย กฤตนัย ขุนหาญ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 8/8/2560 10:05:08 ทั่วไป
77 นางสาว ศรีสุดา ประโยชน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/8/2560 10:28:54 ทั่วไป
78 เกศรา แก้วดี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 8/8/2560 11:01:30 ทั่วไป
79 นาง วารุณี สุกใส
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 8/8/2560 11:13:40 ทั่วไป
80 นางสาว สุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 8/8/2560 14:25:17 ทั่วไป
81 นาง วันวิสา ใบบัว
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 8/8/2560 15:33:54 ทั่วไป
82 นาง ปัทมา ชคัตตรัย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 8/8/2560 15:36:35 ทั่วไป
83 นางสาว ระพีพรรณ ทองปลิว
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 8/8/2560 18:02:46 ทั่วไป
84 นาย ญาณกร กิจค้างพลู
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 9/8/2560 9:41:21 ทั่วไป
85 นาง จันทรชนก ศิริวัฒนกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 9/8/2560 9:48:29 ทั่วไป
86 นาย ศัลย์ สุขโข
นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 9/8/2560 10:04:24 ทั่วไป
87 นาย อัฐพร บุญสิน
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 9/8/2560 10:29:29 ทั่วไป
88 นางสาว เสาวนีย์ ใจอารีย์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2560 11:04:19 ทั่วไป
89 นาย สุนทร คล้ายสุบรรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2560 11:05:46 ทั่วไป
90 นาง กิตติญา ยืนยาว
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 9/8/2560 11:06:24 ทั่วไป
91 นางสาว ชนิดา แสนสะอาด
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/8/2560 11:17:11 ทั่วไป
92 นางสาว อรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/8/2560 11:18:27 ทั่วไป
93 นาย ปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์
ผู้ประสานหน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/8/2560 11:20:33 ทั่วไป
94 นาง ณัฐมน กลั่นจัตุรัส
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 9/8/2560 11:24:09 ทั่วไป
95 นางสาว สายสุรีย์ ปักกะทานัง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/8/2560 11:28:49 ทั่วไป
96 นางสาว วรวรรณ รักษาสังข์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/8/2560 11:34:07 ทั่วไป
97 นางสาว พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2560 13:00:54 ทั่วไป
98 นางสาว วิสุตา วรรณห้วย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2560 13:04:33 ทั่วไป
99 นาง ลัดดา มากเพชร
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 9/8/2560 13:55:33 ทั่วไป
100 นางสาว อัญชลี ศุภสกุลชัย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 9/8/2560 14:01:09 ทั่วไป
101 นางสาว กิตติยา โพธิดา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/8/2560 14:43:43 ทั่วไป
102 นางสาว ขนิษฐา สันทัยพร
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/8/2560 14:44:13 ทั่วไป
103 นาย สุทัศนัยน์ ขอมธิดา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2560 15:40:38 ทั่วไป
104 นาย อานัตต์ ปิ่นทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2560 15:45:24 ทั่วไป
105 นางสาว พีรดา พงษ์ทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2560 16:13:56 ทั่วไป
106 นางสาว ปทิตตา เตชะศุภสิน
นักวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 9/8/2560 16:15:42 ทั่วไป
107 นาง อรทัย โกกิลกนิษฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 9/8/2560 16:18:12 ทั่วไป
108 นางสาว เฉลิมศรี กิตติคุณ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 9/8/2560 16:35:23 ทั่วไป
109 นาง ธัชนันท์ แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10/8/2560 8:54:59 ทั่วไป
110 นางสาว เกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10/8/2560 8:57:57 ทั่วไป
111 นางสาว วรารัตน์ พะวงรัมย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10/8/2560 9:33:31 ทั่วไป
112 นางสาว จินตนา เที่ยงตรง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2560 9:34:27 ทั่วไป
113 นาย ณรงค์ เมืองโสภา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2560 9:36:32 ทั่วไป
114 ปทุมทิพย์ สังขพันธุ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 10/8/2560 9:46:18 ทั่วไป
115 นาย นราธิป ถาวรประเสริฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/8/2560 9:56:02 ทั่วไป
116 นาย วรินทร์ธนัน ดวงจันทร์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/8/2560 10:22:29 ทั่วไป
117 นางสาว ประภานิช ธุนันทา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/8/2560 10:35:19 ทั่วไป
118 นาย พุทธิพงษ์ นิลใบ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 10/8/2560 10:56:48 ทั่วไป
119 นางสาว กิตติพร ใจบุญ
หัวหน้าหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 10/8/2560 11:06:15 ทั่วไป
120 นางสาว พฤกษมณ พิมพา
ผู้ประสานหน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10/8/2560 11:07:24 ทั่วไป
121 นาง ดารัตน์ อภัยบริรัตน์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/8/2560 11:09:49 ทั่วไป
122 นางสาว สุนิสา คดีธรรม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 10/8/2560 11:21:13 ทั่วไป
123 นางสาว ปรัชนา รุ่งเร่
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 10/8/2560 13:26:10 ทั่วไป
124 นางสาว เพ็ญพร คนสมบูรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 10/8/2560 13:35:02 ทั่วไป
125 นางสาว จตุรภรณ์ ลีนานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/8/2560 14:01:29 ทั่วไป
126 นางสาว มนทรัตม์ บูรณะหิรัญ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/8/2560 14:05:39 ทั่วไป
127 นางสาว กมลทิพย์ บุญรัตน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10/8/2560 14:28:01 ทั่วไป
128 นางสาว ละออง ผาละกัน
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 10/8/2560 15:09:33 ทั่วไป
129 นาง อัญชนา แก้วเฉย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/8/2560 9:47:24 ทั่วไป
130 นางสาว จิราภรณ์ เพียซ้าย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/8/2560 9:53:37 ทั่วไป
131 นางสาว วิศณี อ่วมแจ้ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/8/2560 9:55:39 ทั่วไป
132 นาย สุรศักดิ์ สิงสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/8/2560 9:56:28 ทั่วไป
133 นาง จินตนา บุญเสนอ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/8/2560 10:00:19 ทั่วไป
134 นางสาว จรรยานิตย์ ทองบริบูรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 11/8/2560 11:02:55 ทั่วไป
135 นาย ณรงค์ศักดิ์ พึ่งพงษ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 11/8/2560 11:04:00 ทั่วไป
136 นางสาว จินตหรา ดีแก่
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 11/8/2560 11:10:58 ทั่วไป
137 นาย นัฐพล น้อยคำเมือง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11/8/2560 14:00:19 ทั่วไป
138 นางสาว วิยวรรณ บุญทัน
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13/8/2560 10:56:50 ทั่วไป
139 พรพิมล วรดิถี
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/8/2560 8:38:32 ทั่วไป
140 นาง กสิรักษ์ วิทยศักดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 15/8/2560 9:01:37 ทั่วไป
141 นางสาว นลินทิพย์ เพิ่มยินดี
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/8/2560 9:18:13 ทั่วไป
142 นาย ถกล สรรเสริญชูโชติ
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15/8/2560 9:41:06 ทั่วไป
143 นางสาว สุกัญญา พวงกุนฑล
ผู้ประสานหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 10:21:02 ทั่วไป
144 นางสาว จิรกาล ทองทา
ผู้ประสานหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 10:21:36 ทั่วไป
145 นาง วิลาสินี จงกล
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/8/2560 10:29:43 ทั่วไป
146 นาย สุวิทย์ ศรีแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15/8/2560 10:39:30 ทั่วไป
147 นางสาว วรรณพัชร โคสันเทียะ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15/8/2560 10:40:03 ทั่วไป
148 ณัฐพงศ์ ผลาชิต
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/8/2560 10:45:18 ทั่วไป
149 นาย ภูทัย สมทิพย์
ผู้ประสานหน่วยงาน สภากาชาดไทย หน่วยงานอิสระของรัฐ 15/8/2560 10:47:12 ทั่วไป
150 นาย ณัฐวุฒิ เข็มเงิน
ผู้ประสานหน่วยงาน สภากาชาดไทย หน่วยงานอิสระของรัฐ 15/8/2560 10:51:53 ทั่วไป
151 นางสาว จรินทิพย์ ชาญนคร
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/8/2560 11:08:57 ทั่วไป
152 นางสาว แสงจันทร์ มาน้อย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานของรัฐสภา 15/8/2560 11:12:48 ทั่วไป
153 นางสาว รินรดา วงษ์ศรีเผือก
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานของรัฐสภา 15/8/2560 11:15:49 ทั่วไป
154 นาย กิตติศักดิ์ ร่มเกษ
นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15/8/2560 11:26:23 ทั่วไป
155 นางสาว ประณยา สุคนธ์พันธุ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 15/8/2560 11:50:19 ทั่วไป
156 นางสาว จีรวรรณ สัมฤทธิ์ดี
ผู้ใช้ทั่วไป องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/8/2560 12:53:55 ทั่วไป
157 นางสาว วิลาสินี ไตรยราช
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/8/2560 13:00:16 มังสวิรัติ
158 นาย วิสุทธิ บุตรศรีภูมิ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 15/8/2560 13:55:01 ทั่วไป
159 นางสาว ชุติมา พิมลภาพ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 15:01:20 ทั่วไป
160 นาย ราเมศ กรณีย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 15/8/2560 15:14:55 ทั่วไป
161 นางสาว ลัดดา คุณหงส์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 16:16:31 ทั่วไป
162 พรชัย วงศ์วาสนา
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 16:16:46 ทั่วไป
163 นางสาว ณิชากมล ศรีอาราม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 16:25:55 ทั่วไป
164 ธนพล นิงสานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 16:28:31 ทั่วไป
165 นาย กฤดา จรัสศรีสกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 16:29:04 ทั่วไป
166 นางสาว หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 15/8/2560 17:17:30 ทั่วไป
167 นางสาว วิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 16/8/2560 11:19:18 ทั่วไป
168 นางสาว นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 16/8/2560 11:25:37 ทั่วไป
169 นางสาว ชนกพร แสนสุด
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 16/8/2560 13:41:19 ทั่วไป
170 นาย ภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2560 14:33:50 ทั่วไป
171 นาง ภาวิณี สุรอด
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16/8/2560 14:35:33 ทั่วไป
172 นาย สมยศ มีสุข
นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2560 14:38:22 ทั่วไป
173 นางสาว ยุวดี มูลทองชุน
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 16/8/2560 14:58:28 ทั่วไป
174 นาง ณัฐยา จักราวินย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 16/8/2560 15:02:24 ทั่วไป
175 นาย ฐิติพงษ์ มีนะโยธิน
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี 16/8/2560 15:36:51 ทั่วไป
176 นางสาว อาภา วงศ์จินดา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2560 15:49:17 ทั่วไป
177 นางสาว กุลธิดา ครุฑ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2560 15:50:59 ทั่วไป
178 นางสาว ญานิศา โพธิ์ไพชยนต์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2560 18:48:46 มังสวิรัติ
179 นางสาว ศิรินภา ขาวผ่องอำไพ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 16/8/2560 18:51:37 ทั่วไป
180 นางสาว ทิพปภา วงษ์สิงห์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของศาล 17/8/2560 9:14:55 ทั่วไป
181 นาง ศุจิพร เกียรติวิวัฒน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของศาล 17/8/2560 9:16:40 ทั่วไป
182 นางสาว เลอลักษณ์ แก้วคงสุข
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2560 10:06:52 ทั่วไป
183 นาง กัลยา เขื่อนแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2560 11:32:45 ทั่วไป
184 นาย ลิขิต ศิริ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2560 11:34:11 ทั่วไป
185 นางสาว ประทานพร กัลยา
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2560 13:31:26 ทั่วไป
186 นางสาว สมพร วงศ์ศักดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2560 13:41:49 ทั่วไป
187 นางสาว อามีนะห์ ไชยธารี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2560 13:44:14 มุสลิม
188 นางสาว วิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/8/2560 13:46:18 ทั่วไป
189 นางสาว ภาณุมาศ ลาดปาละ
หัวหน้าหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17/8/2560 13:48:48 ทั่วไป
190 นางสาว ฐานิกา ภููมิอ่อน
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม 17/8/2560 13:54:59 ทั่วไป
191 นาง จิราวรรณ ถูกจิตร์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/8/2560 13:57:29 ทั่วไป
192 นางสาว จิรศรี อนวัชกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 17/8/2560 14:13:29 ทั่วไป
193 นางสาว ผกามาศ เครือศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/8/2560 15:55:45 ทั่วไป
194 นางสาว อารีรัตน์ เนตรทราย
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/8/2560 16:14:17 ทั่วไป
195 นางสาว สิตานัน ภู่มณี
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กระทรวงยุติธรรม 17/8/2560 17:56:34 ทั่วไป
196 นาย จักรกฤษณ์ ศรีทองดี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 18/8/2560 8:46:28 ทั่วไป
197 นาง สุภาพรรณ อินลักษณะ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/8/2560 9:34:55 ทั่วไป
198 นางสาว ธิติญา เชือนไธสง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/8/2560 9:39:29 ทั่วไป
199 นางสาว ปภากานต์ รัศมี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 18/8/2560 9:52:10 ทั่วไป
200 นางสาว ชนัฐดา ภูวิชัย
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 18/8/2560 10:10:37 ทั่วไป
201 นางสาว รุ่งกานต์ อินทวงศ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 18/8/2560 13:04:48 ทั่วไป
202 กนกศักดิ์ พ่วงลาภ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานอิสระของรัฐ 18/8/2560 14:41:02 ทั่วไป
203 นาง อนัญติญาน์ วัชรประภาพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานอิสระของรัฐ 18/8/2560 14:43:23 ทั่วไป
204 นางสาว อินทิรา พันธาสุ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18/8/2560 16:11:13 ทั่วไป
205 นางสาว วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 18/8/2560 18:17:03 ทั่วไป
206 นางสาว ปุญณชา สุริยะสาร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 18/8/2560 18:18:13 ทั่วไป
207 นาย ณัฐพิชญ์ ทองไสว
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/8/2560 16:54:07 ทั่วไป
208 นาย ธิติพันธ์ ศรีภมร
นักวิจัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/8/2560 8:41:59 ทั่วไป
209 นาง สุนทรี ศักดิ์ประชาวุฒิ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/8/2560 8:46:50 ทั่วไป
210 นางสาว เบญจวัลย์ ทันชม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2560 9:26:51 ทั่วไป
211 นางสาว เนาวรัตน์ ชมภูผล
ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 21/8/2560 10:54:10 ทั่วไป
212 นาง พิมพ์ชนก แจกซ้าย
ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 21/8/2560 10:55:46 ทั่วไป
213 นางสาว ชามิพร แย้มนวล
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/8/2560 11:51:08 ทั่วไป
214 วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ 21/8/2560 21:10:25 ทั่วไป
215 นาย บดินทร์ภัทร์ สายบุตร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2560 9:11:17 ทั่วไป
216 นาย วันเฉลิม แสงก๋า
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2560 12:10:46 ทั่วไป
217 นาง นุชจรี กมลสุขอุดม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2560 13:17:21 ทั่วไป
218 นางสาว จีรามร หัสเนตร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2560 13:28:55 ทั่วไป
219 นาย นพดล มีคุณ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ 22/8/2560 14:19:34 ทั่วไป
220 นางสาว วิมลรักษ์ ศานติธรรม
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐสภา 22/8/2560 15:50:29 ทั่วไป
221 นางสาว นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐสภา 22/8/2560 15:54:49 ทั่วไป
222 นาง ดวงพร ไม้ประเสริฐ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2560 9:01:48 ทั่วไป
223 นาง ปทุมพร เปรมปรีดา
ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 23/8/2560 13:52:31 ทั่วไป
224 นาย จิรภัทร์ พรพรหมประทาน
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กระทรวงยุติธรรม 23/8/2560 15:18:15 ทั่วไป
225 นาง กมลพรรณ นนทะเสน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2560 16:33:37 ทั่วไป
226 นาย เทิดศักดิ์ สุพันดี
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2560 16:43:53 ทั่วไป
227 นางสาว วรรณิภา บรรลังก์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 24/8/2560 10:15:24 ทั่วไป
228 นาย เสนีย์ บำรุงสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 24/8/2560 10:15:59 ทั่วไป
229 นาย อภิชา ฤธาทิพย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 24/8/2560 10:43:00 ทั่วไป
230 นางสาว ชานิณี นาคบำรุง
นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี 24/8/2560 13:53:52 ทั่วไป
231 นางสาว หทัยทิพย์ วันดี
นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี 24/8/2560 14:07:00 ทั่วไป
232 นาย สุทิน โคตรทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 24/8/2560 14:48:38 ทั่วไป
233 นาง ฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 24/8/2560 15:19:25 ทั่วไป
234 นางสาว มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 24/8/2560 15:55:02 ทั่วไป
235 นาย ปริญญา เลื่อนชิด
ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 24/8/2560 16:31:40 ทั่วไป
236 นาง อาริสา ธาตุเสถียร
ผู้ใช้ทั่วไป กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 25/8/2560 9:17:39 ทั่วไป
237 นาย วสันต์ ฉายรัศมีกุล
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 25/8/2560 9:59:16 ทั่วไป
238 นาย สมชาย สัมปชาโน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 25/8/2560 13:24:10 ทั่วไป
239 นางสาว วารุณี อริยวิริยะนันท์
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 25/8/2560 15:28:30 ทั่วไป
240 นางสาว พรทรัพย์ ถนัดไร่
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 25/8/2560 15:28:59 ทั่วไป
241 นางสาว เจนจิรา อังศุสิงห์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 25/8/2560 15:33:17 ทั่วไป
242 นางสาว สุมาลา นันบุญ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/8/2560 13:19:43 ทั่วไป
243 นางสาว บุญบรรจง สายลาด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 28/8/2560 16:44:35 ทั่วไป
244 นางสาว วรพร ธารางกูร
ผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 10:44:02 ทั่วไป
245 นางสาว ฆนธรส ไชยสุต
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 11:22:47 ทั่วไป
246 นาย ปรัชญา ไชยวงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 11:26:43 ทั่วไป
247 นางสาว ปัณฑารีย์ คำมา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 12:02:44 ทั่วไป
248 นางสาว อัศณา ปิยสุรประทีป
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 12:44:13 ทั่วไป
249 นางสาว มารีรักษ์ บุตรสุทธิวงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/8/2560 15:14:45 ทั่วไป
250 ธีรธัช กันตามระ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข 29/8/2560 17:06:22 ทั่วไป
251 นาง สุรัสวฎี อัคนิพัชร
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/8/2560 17:22:47 ทั่วไป
252 นางสาว วราภรณ์ ผิวพรรณงาม
นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 17:26:49 ทั่วไป
253 นาย โอฬาร วันชัย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 17:29:26 ทั่วไป
254 นางสาว พรนภา จูเปีย
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/8/2560 17:40:23 ทั่วไป
255 นางสาว ณัฐชยา ทองเก๋ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/8/2560 17:41:14 ทั่วไป
256 นาย ณัฐพล พ่อค้าช้าง
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 29/8/2560 17:44:01 ทั่วไป
257 นางสาว สุนิสา แสงคำ
ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 29/8/2560 17:45:12 ทั่วไป
258 นางสาว ศศิวรรณ อินทรวงศ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 17:47:51 ทั่วไป
259 นางสาว ธวชินี พ่วงนาคพันธ์
ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม 29/8/2560 17:54:23 ทั่วไป
260 นางสาว ธารทิพย์ นรังศิยา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 18:00:13 ทั่วไป
261 นางสาว นุจรี ฮีมหมัด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 18:17:38 มุสลิม
262 นางสาว กุลธิดา สุขมาก
ผู้ใช้ทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 29/8/2560 18:18:38 ทั่วไป
263 นางสาว ภัณฑิรา ตันประวัติ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/8/2560 18:21:03 ทั่วไป
264 นางสาว กนกพัชร แท่นจินดารัตน์
หัวหน้าหน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 30/8/2560 14:47:15 ทั่วไป
265 นาย ณรินทร์ บุญทวี
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30/8/2560 14:56:36 ทั่วไป
266 นางสาว ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/9/2560 16:54:02 ทั่วไป
267 นางสาว ปทิตตา แก้วคำลา
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/9/2560 16:55:53 ทั่วไป
268 นาย สุรัช จ้างประเสริฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 16:57:59 ทั่วไป
269 นาง สรวงสรรค์ ทาเวียง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/9/2560 16:58:45 ทั่วไป
270 กวีศักดิ์ วัฒนะคีรี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 8/9/2560 16:59:51 ทั่วไป
271 น้ำฝน -
ผู้ใช้ทั่วไป กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/9/2560 17:06:22 ทั่วไป
272 นางสาว นวินดา ณ นคร
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/9/2560 17:07:26 ทั่วไป
273 นาง จิตรลดา สมรูป
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 17:08:24 ทั่วไป
274 นางสาว แสงดาว เดือนแจ่ม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 17:09:16 ทั่วไป
275 นาง กรรนิกา อรุณพันธ์
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 8/9/2560 17:10:20 ทั่วไป
276 พรรณศร พงษ์สามารถ
ผู้ใช้ทั่วไป กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 8/9/2560 17:16:30 ทั่วไป
277 รุต -
ผู้ใช้ทั่วไป กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 8/9/2560 17:17:59 ทั่วไป
278 มณีรัตน์ จอมพุก
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 17:18:53 ทั่วไป
279 นาง ศิราวัลย์ อัศวเมฆิน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 17:19:37 ทั่วไป
280 นางสาว วรพรรณ ชินฉลองพร
ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 17:20:59 ทั่วไป
281 นางสาว เกศสุนีย์ แสงศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/9/2560 17:22:14 ทั่วไป
282 นางสาว ศศิธร สุจริตจันทร์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 8/9/2560 17:28:38 ทั่วไป
283 นางสาว กรองแก้ว คงกะพันธ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 8/9/2560 17:29:13 ทั่วไป
284 นางสาว โศภาพิชญ์ ฉัตรนาค
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 17:30:30 ทั่วไป
285 ไกรวัน วิไลวรรณ
ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 8/9/2560 17:32:37 ทั่วไป
286 พรรณฉวี ประยูรพรหม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 8/9/2560 17:33:36 ทั่วไป
287 นาย โพธิพันธ์ พานิช
นักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 8/9/2560 17:39:50 ทั่วไป
288 นาย นิยม กันทะมา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 8/9/2560 17:40:42 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*