ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย)_รอบเช้า
รายละเอียด
๑. หลักการและเหตุผล
    คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะต้องเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS
๒. วัตถุประสงค์
    ๑. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
    ๒. เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานระบบ NRMS
๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
    - ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS ครั้งละประมาณ ๓๖ คน
วันที่จัด
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมัครภายในวันที่
17/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
1/9/2560 11:21:55
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย เอกวุฒิ เพชรทองด้วง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 9:39:35 ทั่วไป
2 นางสาว อรกมล ไกรวงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 9:47:14 ทั่วไป
3 นางสาว พิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 9:56:24 ทั่วไป
4 นางสาว สุภาวดี สายแถม
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 9:57:19 ทั่วไป
5 นางสาว พรผกา หมวกเเก้ว
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 10:02:45 ทั่วไป
6 นาย สุพจน์ สว่างดี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 10:20:50 ทั่วไป
7 นาง จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 10:21:35 ทั่วไป
8 นางสาว ยุวดี มูลทองชุน
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 10:23:37 ทั่วไป
9 นางสาว ชามิพร แย้มนวล
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:26:22 ทั่วไป
10 นางสาว ประภานิช ธุนันทา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:27:03 ทั่วไป
11 นาย กฤตไชย พลินทรนันท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:27:19 ทั่วไป
12 นางสาว ละออง ผาละกัน
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 7/9/2560 10:30:00 ทั่วไป
13 นาง วราณนันทน์ โมตันตะสุทธิ์
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 10:30:34 ทั่วไป
14 นางสาว นัฎติญาภรณ์ สังกะรัตนินทฺ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:32:31 ทั่วไป
15 นางสาว จตุรภรณ์ ลีนานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:35:20 ทั่วไป
16 นางสาว มนทรัตม์ บูรณะหิรัญ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:36:10 ทั่วไป
17 นางสาว ภัทรพร อันตะริกานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 11:35:33 ทั่วไป
18 นางสาว สุมาลี ระหว่างบ้าน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 12:00:02 ทั่วไป
19 นางสาว ขนิษฐา สันทัยพร
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7/9/2560 12:12:17 ทั่วไป
20 นางสาว สมจิตร์ ลังบุบผา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 12:24:01 มุสลิม
21 นางสาว อัญชลี ศุภสกุลชัย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 7/9/2560 13:25:44 ทั่วไป
22 นางสาว อรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 13:36:40 ทั่วไป
23 นาย ลิขิต ใสหนู
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 13:37:20 ทั่วไป
24 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ หอมสุวรรณ
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 7/9/2560 13:39:41 ทั่วไป
25 นางสาว ปทิตตา แก้วคำลา
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 13:40:13 ทั่วไป
26 นางสาว พิชญา นะติกา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 13:44:23 ทั่วไป
27 นางสาว กิตติพร ใจบุญ
หัวหน้าหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 7/9/2560 13:45:32 ทั่วไป
28 นางสาว เลอลักษณ์ แก้วคงสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 13:48:59 ทั่วไป
29 นางสาว มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 7/9/2560 13:52:12 ทั่วไป
30 นาย นพดล คุณอนันทวณิช
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 13:57:45 ทั่วไป
31 นางสาว สมฤทัย ไชยอักษร
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 13:58:19 ทั่วไป
32 นาย ณัฐพิชญ์ ทองไสว
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 15:30:40 ทั่วไป
33 นางสาว วรรณพัชร โคสันเทียะ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7/9/2560 18:02:37 ทั่วไป
34 นาง จิตรลดา สมรูป
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 18:02:59 ทั่วไป
35 นาย สุทัศนัยน์ ขอมธิดา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 18:04:02 ทั่วไป
36 นางสาว ศรีสุดา ประโยชน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/9/2560 8:52:31 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*