ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย)_รอบบ่าย
รายละเอียด
๑. หลักการและเหตุผล 
    คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะต้องเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) 
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
    ๒. เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานระบบ NRMS 

๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    - ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS ครั้งละประมาณ ๓๖ คน
วันที่จัด
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 (ลงทะเบียน เวลา 12.30-13.00 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมัครภายในวันที่
17/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
1/9/2560 11:24:38
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาง แก้วใจ สุขสอาด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 10:07:47 ทั่วไป
2 นางสาว พัชราภรณ์ เมืองสุวรรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/9/2560 10:25:26 ทั่วไป
3 ปุณณพสิฐ สุขเกษม
นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/9/2560 10:25:33 ทั่วไป
4 นาย สงกรานต์ จันทะรัง
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:31:57 ทั่วไป
5 นางสาว ณัฐวดี ลางีตัน
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:34:02 มุสลิม
6 นาง สุพัตรา สุขาวห
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 10:39:02 ทั่วไป
7 นาย สมหวัง ทองนำ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 11:08:37 ทั่วไป
8 นางสาว เกยูรมาศ อยู่ถิ่น
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 13:13:32 ทั่วไป
9 นาย กฤตนัย แก้วยศ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 13:19:37 ทั่วไป
10 ศศิวิมล อยู่เอม
นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 13:22:47 ทั่วไป
11 นาย พุทธิพงษ์ นิลใบ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 7/9/2560 13:46:25 ทั่วไป
12 พรรณฉวี ประยูรพรหม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 7/9/2560 13:52:17 ทั่วไป
13 นางสาว วิศณี อ่วมแจ้ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 14:05:52 ทั่วไป
14 นาย สุรศักดิ์ สิงสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 14:07:35 ทั่วไป
15 นาง ปณกานต์ ข้าวแท่น
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 14:53:26 ทั่วไป
16 นางสาว วรนุตร อรุณรัตนโชติ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 17:00:57 ทั่วไป
17 นาง กาญจนา มูลอาจ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 17:09:17 ทั่วไป
18 นางสาว เอกราช ดีนาง
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 17:13:17 ทั่วไป
19 นางสาว สุชาดา ทองซ้อนกลีบ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 7/9/2560 21:52:03 ทั่วไป
20 นาย ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 8/9/2560 8:25:33 ทั่วไป
21 นางสาว พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 8:35:19 ทั่วไป
22 นางสาว อารีนี มะลี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:01:16 มุสลิม
23 นางสาว จิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:03:52 ทั่วไป
24 นางสาว ลัดดา คุณหงส์
ผู้ใช้ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:33:38 ทั่วไป
25 นางสาว ณิชากมล ศรีอาราม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:39:54 ทั่วไป
26 นาง ศรีเมือง พลังฤทธิ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:05:34 ทั่วไป
27 นางสาว จริกานต์ เจริญมิน
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:25:44 ทั่วไป
28 สุทธิพร สัจพันโรจน์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:37:01 ทั่วไป
29 นางสาว สุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:37:36 ทั่วไป
30 นาย ธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:39:06 ทั่วไป
31 นาง ศิราวัลย์ อัศวเมฆิน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:56:53 ทั่วไป
32 นางสาว ชูสะอาด กันธรส
หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 8/9/2560 12:01:43 ทั่วไป
33 นางสาว ฉัตรทิพย์ ชุมพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 8/9/2560 14:05:37 ทั่วไป
34 นาย จิรันดร บู๊ฮวดใช้
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 19:38:11 ทั่วไป
35 นาย สุพจน์ เฮงพระพรหม
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 19:45:20 ทั่วไป
36 วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ 11/9/2560 15:50:10 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*