ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย)_รอบบ่าย
รายละเอียด
๑. หลักการและเหตุผล 
    คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะต้องเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) 
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
    ๒. เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานระบบ NRMS
 
๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  - ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS ครั้งละประมาณ ๓๖ คน
วันที่จัด
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ (ลงทะเบียน เวลา 12.30-13.00 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมัครภายในวันที่
17/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
1/9/2560 11:31:51
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
35 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 35 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย ชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/8/2560 17:47:19 ทั่วไป
2 นางสาว พรพรรณ มัศโอดี
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/8/2560 17:49:23 ทั่วไป
3 นางสาว ชนิดา แป้นจันทร์
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29/8/2560 18:31:33 ทั่วไป
4 นาย พรชัย วงศ์วาสนา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 30/8/2560 9:24:51 ทั่วไป
5 นางสาว พรทรัพย์ ถนัดไร่
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 11:24:21 ทั่วไป
6 นางสาว ศศิวรรณ อินทรวงศ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 11:25:03 ทั่วไป
7 นางสาว วราวรรณ วงษ์บุตร
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 11:43:59 ทั่วไป
8 นางสาว อรภรณ์ สวนชัง
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 11:59:12 ทั่วไป
9 นาง ดุษฎี อุดมอิทธิพงศ์
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 12:02:55 ทั่วไป
10 นางสาว กัญทนา บุญสังข์
ผู้ใช้ทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 12:22:53 ทั่วไป
11 นางสาว สรินดา เปลี่ยนแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 13:54:32 ทั่วไป
12 นาง ดารัตน์ อภัยบริรัตน์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 13:54:52 ทั่วไป
13 นาง วารุณี สุกใส
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 13:55:03 ทั่วไป
14 นางสาว เกศรา แก้วดี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 13:57:48 ทั่วไป
15 นาย กฤดา จรัสศรีสกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 16:56:47 ทั่วไป
16 ธนพล นิงสานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 16:57:24 ทั่วไป
17 นางสาว วีราณี เจริญวงศ์ศักดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 19:23:42 ทั่วไป
18 นาย บดินทร์ภัทร์ สายบุตร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:27:46 ทั่วไป
19 นาย วันเฉลิม แสงก๋า
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:28:11 ทั่วไป
20 นาง วริศรียา ธนันชัยศิริกุล
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:30:44 ทั่วไป
21 นางสาว รุ่งกานต์ อินทวงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 17:57:07 ทั่วไป
22 นาง สุพัตรา จันทร์รอด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 18:09:30 ทั่วไป
23 นางสาว จิตปภัสส์ หงษ์ทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 11/9/2560 10:29:26 ทั่วไป
24 นาย ธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 11/9/2560 11:06:31 ทั่วไป
25 นางสาว พัณณิตา มิตรภักดี
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี 11/9/2560 14:31:45 ทั่วไป
26 นาย ปรีดา ท้วมยิ้ม
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11/9/2560 15:43:54 ทั่วไป
27 นางสาว วิไลวรรณ บัวปลั่ง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11/9/2560 15:44:31 ทั่วไป
28 นาย ราเชน ผินประดับ
หัวหน้าหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12/9/2560 11:22:25 ทั่วไป
29 นาง นริศา มัณฑางกูร
หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 12/9/2560 13:49:36 ทั่วไป
30 ศักดิ์ระพี รักตประจิต
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ 12/9/2560 14:02:50 ทั่วไป
31 นาง สรวงสรรค์ ทาเวียง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/9/2560 16:16:36 ทั่วไป
32 นางสาว ดนยา คล้ายมาลา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12/9/2560 16:30:15 ทั่วไป
33 นาฎนภา จรเข้
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 13/9/2560 8:22:20 ทั่วไป
34 นาย วีระวัฒน์ ราษฎร์สภา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ 13/9/2560 8:35:52 ทั่วไป
35 นาย นพคุณ มานะวิสาร
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 14/9/2560 15:35:16 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*