ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 1 (สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
15 ธ.ค. 2560 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
30/11/2560 0:00:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:25:19
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาว ศิริประภา วงศักดา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:29:02 ทั่วไป
2 นางสาว อรวรรณ ผดุงรัชดากิจ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6/11/2560 9:30:55 ทั่วไป
3 นางสาว เกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6/11/2560 9:33:40 ทั่วไป
4 นางสาว วีรนุช กูบโคกกรวด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:34:15 ทั่วไป
5 นางสาว กุลธิดา สุขมาก
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 9:35:31 ทั่วไป
6 นางสาว วรรณิภา บรรลังก์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 9:37:51 ทั่วไป
7 นาย เสนีย์ เพ็ชรนิล
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 6/11/2560 9:38:45 ทั่วไป
8 นาง กาญจนา มูลอาจ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:43:52 ทั่วไป
9 นาย จักรกฤษณ์ ศรีทองดี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 6/11/2560 9:44:20 ทั่วไป
10 นางสาว พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:50:20 ทั่วไป
11 นาย ณัฏฐภัค ฉินทกานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:51:55 ทั่วไป
12 นาง สรวงสรรค์ ทาเวียง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 9:54:40 ทั่วไป
13 นางสาว นงลักษณ์ ขันตี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 9:55:15 ทั่วไป
14 นาย สุรศักดิ์ สิงสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:55:48 ทั่วไป
15 นางสาว วิศณี อ่วมแจ้ง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:57:17 ทั่วไป
16 นาย นราธิป ถาวรประเสริฐ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 9:58:00 ทั่วไป
17 นางสาว สายนที ทุมมา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 10:04:41 ทั่วไป
18 นางสาว อาภา วงศ์จินดา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 10:04:58 ทั่วไป
19 นางสาว อรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 10:35:41 ทั่วไป
20 นางสาว เสาวณิต อุดมเวชสกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 10:36:19 ทั่วไป
21 นาย จรรยา แผนสมบูรณ์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 6/11/2560 10:43:25 ทั่วไป
22 นาง สุรัสวฎี อัคนิพัชร
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 10:50:44 ทั่วไป
23 นางสาว สุมาลี ระหว่างบ้าน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 10:50:53 ทั่วไป
24 นางสาว อัญชลี ศุภสกุลชัย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 6/11/2560 10:52:13 ทั่วไป
25 นาย พรชัย วงศ์วาสนา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 10:54:33 ทั่วไป
26 นาง ธัชนันท์ แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6/11/2560 10:56:05 ทั่วไป
27 นาย จิตรภานุ อินทวงศ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:01:29 ทั่วไป
28 นางสาว วรินทร์ธนัน ดวงจันทร์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:03:17 ทั่วไป
29 นาย กฤษฎา ทัศนานุกุลกิจ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:05:37 ทั่วไป
30 นางสาว สุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:18:07 ทั่วไป
31 นางสาว สุนารี วิลิต
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:21:15 ทั่วไป
32 นาย ธีรดา จิตต์แทนคุณ
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 6/11/2560 11:23:53 ทั่วไป
33 นางสาว วิไลพร น้อยบุรี
หัวหน้าหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:55:24 ทั่วไป
34 นางสาว อิศริยา ทิพยวัฒน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 13:39:55 ทั่วไป
35 นางสาว พิกุลทอง นักทำนา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 15:41:28 ทั่วไป
36 นางสาว ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 15:26:51 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*