ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 3 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
28/12/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:29:56
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 อรภา สกุลพาณิชย์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 10:13:17 ทั่วไป
2 นางสาว พรรณทิพา บุรีรัตน์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 10:41:06 ทั่วไป
3 นาย ธัชวนนทน์ นันทนรานนท์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:07:29 ทั่วไป
4 นางสาว สุชาดา ทองซ้อนกลีบ
นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 12:07:25 ทั่วไป
5 นาย ทศนัศว์ รัตนแก้ว
นักวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 13:18:32 ทั่วไป
6 นางสาว วิรดา จันทร์ลอย
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 13:18:35 ทั่วไป
7 นางสาว วัชรี คตินนท์กุล
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 13:34:54 ทั่วไป
8 นาง วิสะนี เหนือเมฆิน
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 14:48:09 ทั่วไป
9 นางสาว เนาวพันธ์ ดลรุ้ง
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:04:15 ทั่วไป
10 นาง ธัญญา สิงห์โต
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 15:28:08 ทั่วไป
11 นาย เอกภพ นิ่มเล็ก
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:30:58 ทั่วไป
12 ณัฐวรรณ คำสุภาพ
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 21:03:51 ทั่วไป
13 นาง สุนทรี ศรีโกไสย
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/11/2560 8:05:25 ทั่วไป
14 นางสาว นิรามัย ไตรยวงศ์
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 8:45:33 ทั่วไป
15 นางสาว มลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 9:48:38 ทั่วไป
16 นาย รุ่งธรรม ทาคำ
นักวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 11:50:15 ทั่วไป
17 นางสาว วรัญญา วรดุลยพินิจ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 13:50:15 ทั่วไป
18 นางสาว วรปภา ตรีสุภรัชต์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 13:50:25 ทั่วไป
19 นาย สุนทร คล้ายสุบรรณ์
นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 14:08:04 ทั่วไป
20 นาย อัมรินทร์ พิมพ์หนู
นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 15:11:03 ทั่วไป
21 นางสาว ขนิษฐา สีมา
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 15:27:57 ทั่วไป
22 นางสาว ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 15:34:12 ทั่วไป
23 นาง สุมณฑา จีระมะกร
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 15:40:52 ทั่วไป
24 ชนบดี จุฑามณี
นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 15:54:41 ทั่วไป
25 อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 22:11:45 ทั่วไป
26 ฉัตรชัย ปรีชา
นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 23:15:24 ทั่วไป
27 มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 8/11/2560 10:04:04 ทั่วไป
28 มาลิน เศวตกิติธรรม
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 8/11/2560 10:06:48 ทั่วไป
29 นางสาว สุภาพร วรรณสันทัด
นักวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 14:54:25 ทั่วไป
30 สุอารี มั่งมี
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 8/11/2560 16:42:06 ทั่วไป
31 นางสาว อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2560 20:19:59 ทั่วไป
32 นางสาว อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 10:47:09 ทั่วไป
33 นางสาว พิจิตรา จันทร์พ่วง
นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/11/2560 10:47:36 ทั่วไป
34 นาง เบญจวรรณ คงรวย
นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/11/2560 10:48:35 ทั่วไป
35 จีรพิชญ์ สุขปรีดี
นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 10:58:53 ทั่วไป
36 นาย เจษฎา รัตโณภาส
นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2560 15:08:47 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*