ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 4 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
4/1/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:32:54
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาว เพ็ญโสม เพ็งสมบัติ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 10:37:13 ทั่วไป
2 นาง นริศา มัณฑางกูร
หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 10:39:33 ทั่วไป
3 นางสาว วรารัตน์ พะวงรัมย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6/11/2560 10:47:00 ทั่วไป
4 นางสาว ภิญญพัชญ์ ชมภูนุช
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6/11/2560 10:57:55 ทั่วไป
5 นางสาว วิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:13:19 ทั่วไป
6 นางสาว กัญญาพร ไทรชมภู
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:19:05 ทั่วไป
7 นางสาว สุวรรณา กลิ่นนาค
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:21:10 ทั่วไป
8 นาง จิราวรรณ ถูกจิตร์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:32:48 ทั่วไป
9 นางสาว จตุรภรณ์ ลีนานนท์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:40:02 ทั่วไป
10 นางสาว มนทรัตม์ บูรณะหิรัญ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:40:17 ทั่วไป
11 นางสาว สาธิยา หวานดี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:50:34 ทั่วไป
12 นาง ศิราวัลย์ อัศวเมฆิน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:52:39 ทั่วไป
13 นางสาว วรารักษ์ หะรังศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:58:07 ทั่วไป
14 นางสาว วรนุตร อรุณรัตนโชติ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 12:08:32 ทั่วไป
15 นางสาว ประทานพร กัลยา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 12:18:14 ทั่วไป
16 นางสาว พริมา เกิดอุดม
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 12:26:33 ทั่วไป
17 นาย อานนท์ กันศักดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 12:27:32 ทั่วไป
18 นางสาว ศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 12:29:05 ทั่วไป
19 นาง อาภาพร สินธุสาร
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 12:30:19 ทั่วไป
20 นางสาว ยุวดี มูลทองชุน
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 12:31:20 ทั่วไป
21 นางสาว วรรณวิภา แสงสารพันธ์
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 6/11/2560 12:31:53 ทั่วไป
22 นาย สุพจน์ สว่างดี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 12:38:07 ทั่วไป
23 นางสาว ฐิติมา ธาราวุฒิ
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6/11/2560 13:03:47 ทั่วไป
24 นาย ณรินทร์ บุญทวี
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6/11/2560 13:04:20 ทั่วไป
25 นางสาว อมรรัตน์ บุญเชิดชู
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 6/11/2560 13:10:13 ทั่วไป
26 นางสาว ญานิศา โพธิ์ไพชยนต์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 13:37:43 มังสวิรัติ
27 นางสาว ศิรินภา ขาวผ่องอำไพ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 13:38:55 ทั่วไป
28 นางสาว ศรีสุดา ประโยชน์
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 14:13:16 ทั่วไป
29 นางสาว สุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 14:19:20 ทั่วไป
30 นางสาว พนิดา เจตบำเพ็ญกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 14:19:24 ทั่วไป
31 นางสาว นุจรี ฮีมหมัด
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 15:30:05 มุสลิม
32 นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 8:56:10 ทั่วไป
33 นางสาว ภาณุมาศ ลาดปาละ
หัวหน้าหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7/11/2560 9:34:55 ทั่วไป
34 นางสาว ละออง ผาละกัน
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 7/11/2560 9:40:45 ทั่วไป
35 นาง อริศาพัชร จักรบุตร
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 17:05:52 ทั่วไป
36 นางสาว จันจิรา ใจแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 17:07:34 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*