ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 5 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
25/1/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:35:06
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย เฉลิม ภูศรีฤทธิ์
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 12:12:19 ทั่วไป
2 สุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 12:18:42 ทั่วไป
3 สีอรุณ แหลมภู่
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 13:41:02 ทั่วไป
4 นาย อมรพล ช่างสุพรรณ
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:45:04 ทั่วไป
5 อภิษฐา ช่างสุพรรณ
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 17:30:15 ทั่วไป
6 นางสาว ปนิดา บรรจงสินศิริ
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 9:05:37 ทั่วไป
7 นาง ราณี ซิงห์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 10:13:32 ทั่วไป
8 นางสาว นารินทร์ จันทร์สว่าง
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 11:12:18 ทั่วไป
9 ธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 13:29:26 ทั่วไป
10 นาย นัฐพล น้อยคำเมือง
นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8/11/2560 9:33:24 ทั่วไป
11 ศศิธร โชติวุฒิมนตรี
นักวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 8/11/2560 15:43:51 ทั่วไป
12 อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์
นักวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 8/11/2560 15:46:15 ทั่วไป
13 นาย ปองพล ชุษณะโชติ
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 15:48:35 ทั่วไป
14 นันท์นภัส ประสานทอง
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 15:49:31 ทั่วไป
15 พิเชษฐ์ กุมภาว์
นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/11/2560 16:42:29 ทั่วไป
16 นางสาว วิริยาภรณ์ สุ่มสกุล
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/11/2560 8:53:55 ทั่วไป
17 นางสาว ปทิตตา กรพิพัฒน์
นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/11/2560 10:41:17 ทั่วไป
18 นาย กฤตภาส จันจินา
นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/11/2560 10:56:59 ทั่วไป
19 ธีราพร เสรีพงศ์
นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:19:37 ทั่วไป
20 สรรเสริญ ศรีเหนี่ยง
นักวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2560 11:32:24 ทั่วไป
21 วีนัส ปาลาเลย์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:44:32 ทั่วไป
22 นางสาว พิสมัย ศรีเนตร
นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:44:45 ทั่วไป
23 ชุติมา อบเหลือง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:45:01 ทั่วไป
24 เนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 12:42:32 ทั่วไป
25 สมจินต์ โฉมวัฒนะชัย
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 15:12:57 ทั่วไป
26 นางสาว ภัทราวดี วัฒนสุนทร
นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2560 15:27:08 ทั่วไป
27 ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
นักวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 15:40:42 มังสวิรัติ
28 นาย คณณัฏฐ์ บุณณ์มั่งมีปภา
นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2560 15:41:43 ทั่วไป
29 นางสาว สมฤดี เนียมหอม
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 10/11/2560 9:22:07 ทั่วไป
30 อรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์
นักวิจัย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 10/11/2560 10:20:17 ทั่วไป
31 กสิณ รังสิกรรพุม
นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 10:31:15 ทั่วไป
32 นาง ภาวิณี สุรอด
นักวิจัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 14:29:26 ทั่วไป
33 นางสาว กิ่งกมล ชูแก้ว
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 16:22:04 ทั่วไป
34 นางสาว วริศรา นนทฤทธิ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 16:27:24 ทั่วไป
35 นิลรัตน์ โคตะ
นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 20:14:48 ทั่วไป
36 ฐิติรัตน์ บุญสวัสดิ์
นักวิจัย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 13/11/2560 14:40:04 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*