ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 6 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
1/2/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:37:19
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาว มาลัย สุวรรณผา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:50:45 ทั่วไป
2 นางสาว เกศรา แก้วดี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:51:14 ทั่วไป
3 มณีรัตน์ จอมพุก
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 12:09:25 ทั่วไป
4 นางสาว ปานวาด คำทิพย์โพธิ์ทอง
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 6/11/2560 12:33:02 ทั่วไป
5 นิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 13:42:02 ทั่วไป
6 นาง จินตนา บุญเสนอ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 13:59:44 ทั่วไป
7 นาย ภูริ วงศ์วิเชียร
หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 14:26:36 ทั่วไป
8 นาย กฤตนัย ขุนหาญ
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 14:46:53 ทั่วไป
9 นางสาว ชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 14:47:06 ทั่วไป
10 นาย บรรจง สุรินทร์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 15:02:49 ทั่วไป
11 นาย เกื้อกูล พิมพ์ดี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 15:06:40 ทั่วไป
12 นาย ณัฐพล พ่อค้าช้าง
ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 6/11/2560 15:08:08 ทั่วไป
13 ปิยนันท์ โอ่คำ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 15:09:07 ทั่วไป
14 นาง จิตรลดา สมรูป
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:03:45 ทั่วไป
15 นางสาว แสงดาว เดือนแจ่ม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:05:15 ทั่วไป
16 นาย อานัตต์ ปิ่นทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:08:47 ทั่วไป
17 นางสาว เตือนใจ สลับศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:26:54 ทั่วไป
18 นาง วริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:45:50 ทั่วไป
19 นางสาว พิชญา หอมหวล
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:46:22 ทั่วไป
20 วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:59:07 ทั่วไป
21 นางสาว อรทัย ชูศรี
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข 7/11/2560 9:09:16 ทั่วไป
22 นาย กิตติศักดิ์ ประชุมทอง
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 9:27:14 ทั่วไป
23 นางสาว นวินดา ณ นคร
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 9:35:01 ทั่วไป
24 นางสาว จิราภรณ์ เพียซ้าย
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 10:01:15 ทั่วไป
25 นางสาว เยาวลักษณ์ ม่วงมี
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/11/2560 10:05:35 ทั่วไป
26 นางสาว อุดาการ กุหลาบเหลือง
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/11/2560 10:07:15 ทั่วไป
27 นาย ทรงธรรม สว่างนพ
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 10:48:55 ทั่วไป
28 นางสาว วรรษิดา ภู่ชัย
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 10:48:55 ทั่วไป
29 นางสาว อานันทพร ถึงแสง
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 12:56:29 ทั่วไป
30 นางสาว ปุญณชา สุริยะสาร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 13:15:50 ทั่วไป
31 นางสาว เสาวนีย์ ใจอารีย์
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 14:07:08 ทั่วไป
32 นางสาว รุ่งระวี กิ่งสวัสดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/11/2560 13:58:52 ทั่วไป
33 นางสาว เบ็ญจา นิ่มนวล
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 14:50:31 ทั่วไป
34 ปาริฉัตร พรมนุกูล
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 10:03:40 ทั่วไป
35 นางสาว ปิติมา ถิรโชติชัยกุล
ผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ กอง สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 10:07:58 ทั่วไป
36 นางสาว จรรยานิตย์ ทองบริบูรณ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 16/11/2560 17:42:01 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*