ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 8 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
1/3/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:40:24
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาย ปรเมศวร์ พืชผักหวาน
นักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 13:13:11 ทั่วไป
2 นาง นุชจรินทร์ แจ่มสากล
นักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 13:18:52 ทั่วไป
3 นาง ธัญวรัตน์ กาจสงคราม
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:48:08 ทั่วไป
4 นาง กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:49:31 ทั่วไป
5 นางสาว ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์
นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:58:28 ทั่วไป
6 นางสาว ปัทมาพร จิตปรีดา
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 21:02:05 ทั่วไป
7 นาง อัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 17:32:38 ทั่วไป
8 นาง จิตตกานต์ อินเที่ยง
นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 17:51:26 ทั่วไป
9 นางสาว วันพร เข็มมุกด์
นักวิจัย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/11/2560 10:38:01 ทั่วไป
10 สุทธินันต์ มีชอบธรรม
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 9:19:40 ทั่วไป
11 เบญจมาศ วันนาพ่อ
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 9:31:04 ทั่วไป
12 นาย พิชญศักดิ์ พิชัย
นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 9:35:14 ทั่วไป
13 อัษฎาวุฒิ ทรัพย์เฉลิม
นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:10:16 ทั่วไป
14 ชลีพร สมใจ
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 14:10:52 ทั่วไป
15 ปุณยนุช ฝางขันธ์
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 15:22:34 ทั่วไป
16 นาง จีระพรรณ สุริยงค์
นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 15:47:32 ทั่วไป
17 ภัทรนภา สกุณวัฒน์
นักวิจัย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 10:22:23 ทั่วไป
18 นาย วันชนะ ปิ่นแก้ว
นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 11:06:09 ทั่วไป
19 สุทธิพร พิริยายน
นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 15:06:23 ทั่วไป
20 รัฐกานต์ ศรีศิริ
นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 15:08:36 ทั่วไป
21 วราภรณ์ บุญเจียม
นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 15:45:14 ทั่วไป
22 นาง สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 11:10:35 ทั่วไป
23 นางสาว ผุสดี ภุมรา
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 11:40:27 ทั่วไป
24 นาย ศิริวุฒิ ขวัญดี
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13/11/2560 13:28:06 ทั่วไป
25 พิสิฐ ภูมิคง
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13/11/2560 14:53:38 ทั่วไป
26 นางสาว สุภมาส ไข่คำ
นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13/11/2560 15:09:03 ทั่วไป
27 วัจน์ บรรพโกสน
นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 13/11/2560 15:26:53 มังสวิรัติ
28 วัลลภ ภุมรา
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:33:37 ทั่วไป
29 นาย บดินทร์ สายแสง
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:39:15 ทั่วไป
30 นางสาว ณัฐธิดา เดชมิตร
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:44:34 ทั่วไป
31 นาย อุเทน ลาพิงค์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 14/11/2560 19:19:55 ทั่วไป
32 นาย เกรียงไกร สุภโตษะ
นักวิจัย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/11/2560 11:06:03 ทั่วไป
33 กัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล
นักวิจัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 15/11/2560 11:15:38 ทั่วไป
34 นางสาว นิตาภา อินชัย
นักวิจัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 15/11/2560 11:20:06 ทั่วไป
35 นางสาว ขนิษฐา นามี
นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 17:30:19 ทั่วไป
36 นาย ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล
นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/11/2560 8:26:01 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*