ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การใช้งานระบบ DRMS (NRMS แบบ stand-alone/private)
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) หรือระบบ NRMS แบบ stand-alone/private เพื่อเป็นระบบสำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน โดยมีฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง โดยระบบจะมีคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้

  1. ระบบติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดย วช. เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้หน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานจะมีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง
  2. สามารถแสดงข่าวประกาศ และทุนวิจัยที่เปิดรับของระบบ NRMS ได้
  3. มีฟังก์ชั่นการประกาศทุนของหน่วยงาน
  4. การนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย หรือโครงการวิจัยจะต้องเป็นไปตามรูปแบบ และแบบฟอร์มเดียวกับระบบ NRMS
  5. มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการข้อเสนอการวิจัย ดังนี้ การตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ตรวจสอบการติดค้างโครงการของนักวิจัย การประเมินข้อเสนอการวิจัยแบบออนไลน์ และการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
  6. มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการโครงการวิจัย ดังนี้ การตรวจสอบข้อมูลโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ การประเมินรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์แบบออนไลน์ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการปิดโครงการ
  7. สามารถนำเข้าข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้
  8. มีระบบรายงานข้อเสนอการวิจัยและโครงการวิจัย และสามารถเลือกคอลัมน์การนำออกข้อมูลได้ตามต้องการ
  9. มีระบบการจัดการข้อมูลนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  10. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงานกับระบบ NRMS ได้ ทั้งในส่วนของทุนงบประมาณแผ่นดิน และทุนของหน่วยงานเอง

โดย วช. จะจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานภาครัฐ ในการใช้งานระบบ พร้อมมีคู่มือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ระบบ NRMS แบบ stand-alone/privateสามารถใช้และบำรุงรักษาระบบได้ โดยกำหนดการเปิดใช้งานระบบประมาณเดือนสิงหาคม 2559

 ทั้งนี้ วช. จะประสานหน่วยงานที่ลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานต่อไป

***ผู้ประสานหน่วยงานลงทะเบียน 1 หน่วยงานต่อ 1 คน***

วันที่จัด
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
70
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
1
สถานที่จัด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
28/11/2559 16:15:00
วันที่ประกาศ
19/1/2559 9:19:45
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
44 (สูงสุด 70 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ไม่ต้องตรวจสอบประวัติ

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 44 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายรัชตะ อนวัชกุล
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 10:16:05 ทั่วไป
2 นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 10:30:40 ทั่วไป
3 นายวีรชัย คำธร
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 10:41:32 ทั่วไป
4 นางกัลยา เขื่อนแก้ว
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 10:47:53 ทั่วไป
5 นายเกื้อกูล พิมพ์ดี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 10:56:49 ทั่วไป
6 วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 11:55:04 ทั่วไป
7 นางสาวนุจรี ฮีมหมัด
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 12:07:19 มุสลิม
8 นางสาว ณิชากมล ศรีอาราม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 12:08:59 ทั่วไป
9 นางสาวพัชรียา วิสายอน
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 12:26:48 ทั่วไป
10 นางสาววนิดา พิงสระน้อย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 13:23:07 ทั่วไป
11 นางสาววรรณษา แสนลำ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 13:26:20 ทั่วไป
12 นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 13:32:43 ทั่วไป
13 นายบุญเลิศ แซ่อึ้ง
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 13:49:35 ทั่วไป
14 นางสาวจินตนา เที่ยงตรง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 13:59:05 ทั่วไป
15 นางสาวจิรกาล ทองทา
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 14:05:34 ทั่วไป
16 นางสาวรัชดา คะดาษ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 14:14:51 ทั่วไป
17 นางสาวพรทิพย์ ช่วยบำรุง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 14:18:29 ทั่วไป
18 นางสาวประทานพร กัลยา
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 15:14:03 ทั่วไป
19 นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19/1/2559 16:56:49 ทั่วไป
20 นางนางสุมณฑา จีระมะกร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 17:21:35 ทั่วไป
21 นางสาวจิราพร ตั้งใจ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 17:23:48 ทั่วไป
22 นายสุวรรณ พรมเขต
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 19:46:17 ทั่วไป
23 นายวิมล มิระสิงห์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 19/1/2559 19:55:50 ทั่วไป
24 นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20/1/2559 7:17:27 ทั่วไป
25 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 20/1/2559 9:21:58 ทั่วไป
26 นายบัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 20/1/2559 9:27:58 ทั่วไป
27 นายดลเชษฐ์ กล้าหาญ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน การประปานครหลวง (กปน.) กระทรวงมหาดไทย 20/1/2559 9:36:09 ทั่วไป
28 นาย เด่นดวงดี ศรีสุระ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 20/1/2559 9:39:23 ทั่วไป
29 นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 20/1/2559 14:00:25 ทั่วไป
30 นางสาวปทุมทิพย์ สังขพันธุ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 20/1/2559 17:55:42 ทั่วไป
31 นางสาวจีรามร หัสเนตร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 21/1/2559 9:10:08 ทั่วไป
32 นายกฤษฎา แสนบัวคำ
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 21/1/2559 11:31:52 ทั่วไป
33 นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 21/1/2559 13:27:13 ทั่วไป
34 นางสาวภควรรณ วรรณวัติ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 21/1/2559 14:14:21 ทั่วไป
35 นางสาวดารา พิลางาม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 22/1/2559 10:32:35 ทั่วไป
36 นางสาวกุลธิดา ครุฑ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2559 17:38:45 ทั่วไป
37 นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2559 17:40:08 ทั่วไป
38 นางสาวจินตนา รัตนบุรี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2559 17:43:54 ทั่วไป
39 นายวันเฉลิม แสงก๋า
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 20/8/2559 17:44:35 ทั่วไป
40 นางภาวิณี สุรอด
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20/8/2559 17:45:50 ทั่วไป
41 นายคธาวุธ ป้องชารี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กระทรวงมหาดไทย 20/8/2559 17:48:06 ทั่วไป
42 นางแก้วใจ สุขสอาด
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 23/8/2559 8:42:20 ทั่วไป
43 นายโอฬาร วันชัย
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ 24/8/2559 11:22:19 ทั่วไป
44 นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 28/11/2559 16:08:33 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*