รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25360
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
รายละเอียด : -
URL :
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองประเมินผลจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประเมินผลจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า :
ปีประกาศทุน(ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 5 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 1,200,000 บาท
ระยะเวลาไม่เกิน: 0 ปี 12 เดือน