รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25365
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งภายในกระทรวงฯ และภายนอกกระทรวง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. มุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ทั้งนี้ วช. จึงได้ให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ จึงได้กำหนดเปิดรับทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2225
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า :
ปีประกาศทุน(ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 5 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ระยะเวลาไม่เกิน: 2 ปี 0 เดือน