รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25419
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (กมว.)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ :
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (7 มกราคม 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน