ตรวจสอบบัญชีชื่อในระบบ

 (ค้นหาจากรหัสบัตรประชาชน/Passport number)