การประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ

และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี