ระบบค้นหาโครงการวิจัย

 โครงการวิจัย

คำค้น
การเชื่อมคำค้น
 

คำค้นยอดนิยมประจำสัปดาห์
1 อัตราการตายและสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ เอชไอวี|เอดส์ ที่รับการรักษา ณ สถาบันบำราศนราดูร ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2552
2 โชติมา
3 keyword
4 การคัดเลือกเชื้อ Pediococcus และ Leuconostoc sp| เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตผักดองท้องถิ่นภาคใต้
5 การถอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6 การเพิ่มปริมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมักข้าวแดงด้วยเชื้อรา Monascus spp| จากข้าวกล้อง
7 การแยกธาตุเงินจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับเตรียมเป็นรีเอเจนต์ในห้องปฏิบัติการ
8 การวิเคราะห์และพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพยากรณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลาง
9 การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบ 2 กระสวยด้วยเครื่องแจ็คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผ้ายกดอกเมืองนครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555